กองทุนภาคประชาสังคม

ร้อยเรื่องเล่าพลังพลเมือง

วาดฝันที่เป็นจริงให้เด็ก ๆ ด้วยดินสอสีรุ้ง วาดฝันที่เป็นจริงให้เด็ก ๆ ด้วยดินสอสีรุ้ง  จะวาดฝันได้ต้องหัดใช้ดินสอเป็น  จะเขียนเส้นทางของชีวิตให้สดใสต้องเริ่มจากการเรียนร
ดูทั้งหมด

ข่าว Update

ต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ ไว้ซื้อความดี ? ต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ ไว้ซื้อความดี ?
“ความเอ๋ย ความดี ที่นี่ ที่ไหนมีขายบ้าง ราคาเท่าไหร่จะได้เตรียมตังค์”  คำถามเสีย
ดูทั้งหมด

นานาทรรศนะ

แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ ผู้อำนวยการสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ ผู้อำนวยการสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
“โจทย์เรื่อง “การคลังเพื่อสังคม” ที่สำคัญ คือ ทำอย่างไรให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขได้จริง เนื่องจากระบบสวัสดิการสังคมในปัจจุบันยังไม่เพี
ดูทั้งหมด

งานวิชาการ / งานวิจัย

 • ผลการสำรวจการรับรู้ ความเข้าใจ ภาพลักษณ์ และความคิดเห็น ต่อแนวทางการสนับสนุนภาคประชาสังคมในประเทศไทยผลการสำรวจการรับรู้ ความเข้าใจ ภาพลักษณ์ และความคิดเห็น ต่อแนวทางการสนับสนุนภาคประชาสังคมในประเทศไทย
  " เมื่อสอบถามถึงประสบการณ์ในการพบเห็น หรือ ได้ยินคำว่า                       ภาคประชาสังคม ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 76.5 ระบุว่าไม
 • โครงการศึกษา วิเคราะห์แหล่งที่มาของงบประมาณ ในการสนับสนุนการดำเนินงานของภาคประชาสังคม (รายงานฉบับสมบูรณ์)  โครงการศึกษา วิเคราะห์แหล่งที่มาของงบประมาณ ในการสนับสนุนการดำเนินงานของภาคประชาสังคม (รายงานฉบับสมบูรณ์)
  เพื่อก่อใหเ้กดิความเข้มเเข็งมั่นคง และยั่งยืน ให้กับกองทุนส่งเสรมิการพัฒนาภาคประชาสังคม การศึกษาบทเรียนเกี่ยวกับเเหล่งที่มาของเงินทุน ในรูปแบบต่าง ๆ จากกองทุนด้านการพัฒนาสังคม ที่ได้มีการดำเนินการม
 • รายงานฉบับที่ 2 ผลของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ตามมาตรา 44 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ที่ส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของภาคประชาสังคม รายงานฉบับที่ 2 ผลของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ตามมาตรา 44 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ที่ส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของภาคประชาสังคม
  คำสั่งหัวหน้า คสช. หลายฉบับที่ออกตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ทำให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อชุมชนบางพื้นที่ และผลกระทบต่อชุมชนโดยทั่วไป จึงมีความสำคัญอย่า
 • รายงานฉบับที่ 1 โครงการศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของภาคประชาสังคมรายงานฉบับที่ 1 โครงการศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของภาคประชาสังคม
    รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ฉบับที่ 1 โครงการศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของภาค
 • ดูทั้งหมด

  สื่อกองทุน

 • ร่าง พ.ร.บ.กองทุนภาคประชาสังคมร่าง พ.ร.บ.กองทุนภาคประชาสังคม
  โดยที่ปัจจุบันงานด้านพัฒนาสังคมมีความสลับซับซ้อนมากกว่าในอดีต ทาให้การดาเนินการตาม กฎหมายสาหรับกลุ่มประชากรเฉพาะหรือกลุ่มผู้มีความเปราะบาง (vulnerable groups) หรือคนด้อยโอกาส ไม่อาจสนองต่อสภ
 • กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดตั้งขึ้นมาตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ พ.ศ.2550 >>ดาวน์โหลดเอกสารกองทุน<<
 • กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
  กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประเทศที่พัฒนาแล้วสวัสดิการสังคมถือเป็นระบบพื้นฐานสังคม ที่สร้างหลักประกันความเป็นอยู่ใหักับคนในประเทศทุกเพศทุกวัย >>ดาวน์โหลดเอกสารกองทุน<<
 • กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
  นโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดละ 100ล้านบาทเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วน ที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อสภาไปเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 >>ดาวน์โหลดเอกสารกองทุน<<
 • ดูทั้งหมด

  องค์กรที่ร่วมขับเคลื่อน ดูทั้งหมด

  • คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
   มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
   ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
   สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
   มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
   มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
  • SIRNet
   สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ
   มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
   มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
   มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ(มพน.)
  • สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
   สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย
   มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
   สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
   มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
   มูลนิธิเพื่อนหญิง
  • มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
   มูลนิธิผู้หญิง
   สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย
   สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
   สมาคม คน พิการ แห่ง ประเทศไทย
   สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
  • สภาคนพิการทุกประเภท
   สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
   มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
   สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
   มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
   HDF
  • มูลนิธิดวงประทีป
   มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
   มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
   มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
   YPDC Thailand
   มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
  • มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
   มูลนิธิเด็ก
   คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
   สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ
   มูลนิธิสุขภาพไทย
   มูลนิธิกองทุนไทย
  • มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)
   มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
   เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน
  Create by taie