กองทุนภาคประชาสังคม

แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ ผู้อำนวยการสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ

“โจทย์เรื่อง “การคลังเพื่อสังคม” ที่สำคัญ คือ ทำอย่างไรให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขได้จริง เนื่องจากระบบสวัสดิการสังคมในปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อประชากรกลุ่มต่างๆ  โดยเฉพาะประชากรกลุ่มด้อยโอกาสที่ยังเข้าไม่ถึง

ดังนั้นการทำงานจึงมุ่งไปที่ 3 เรื่องสำคัญ คือ 1) ต้องป้องกันการเลือกปฏิบัติ  2) ต้องทำให้สภาพแวดล้อมในสังคมเอื้อต่อการใช้ชีวิต เอื้อต่อการแสดงพลัง แสดงศักยภาพของประชากรกลุ่มต่างๆ   3) ต้องมีกลไกการคลังด้านสังคม”

“การทำงานด้านสังคมที่ผ่านมา  เราฝากไว้ที่กลไกภาครัฐเพียงเท่านั้น  ทำให้ไปไม่ถึงการตระหนักหรือมองเห็นปัญหาที่ซับซ้อน  ดังนั้นจะทำอย่างไรให้ผู้คนที่แตกต่างกัน  ต่างมองเห็นปัญหาซึ่งกันและกัน และเข้ามาช่วยคิด ช่วยทำ ช่วยแก้ปัญหา

ปัจจุบันแม้มี NGOs มีภาคชุมชนอยู่แล้ว แต่กลไกเหล่านี้อยู่ในความยากลำบาก กระท่อนกระแท่น ดังนั้นถ้าจะทำให้กลไกเหล่านี้ได้ผล  ต้องมีกลไกการคลังเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนในเรื่องต่างๆ เพื่อสร้างให้เกิดสังคมสวัสดิการได้จริง”

 

"จากงานเสวนา กองทุนภาคประชาสังคม : เพิ่มพลังพลเมือง สู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์
วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประกายเพชร ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ"

Tag


องค์กรที่ร่วมขับเคลื่อน ดูทั้งหมด

 • คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
  มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
  ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
  มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
  มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
 • SIRNet
  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ
  มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ(มพน.)
 • สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
  สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
  สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
  มูลนิธิเพื่อนหญิง
 • มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
  มูลนิธิผู้หญิง
  สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย
  สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
  สมาคม คน พิการ แห่ง ประเทศไทย
  สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
 • สภาคนพิการทุกประเภท
  สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
  มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
  HDF
 • มูลนิธิดวงประทีป
  มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
  มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
  YPDC Thailand
  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
 • มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
  มูลนิธิเด็ก
  คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
  สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ
  มูลนิธิสุขภาพไทย
  มูลนิธิกองทุนไทย
 • มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)
  มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
  เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน
Create by taie