กองทุนภาคประชาสังคม

อ. มณเฑียร บุญตัน อดีตสมาชิกวุฒิสภา

“ภาคประชาชนสังคมเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญมาก  ภาคประชาสังคมจะเกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะ คือ เป็นผู้จิตใจดีงามเข้ามาช่วยเหลือสังคม ในกรณีนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ กับอีกประการหนึ่ง คือ คนที่เป็นเจ้าของปัญหาเองรวมตัวกัน เช่น กลุ่มคนเปราะบางต่างๆ มีการรวมตัวกันเพื่อรักษา ถ่วงดุล รักษาความสมดุลของสังคม เพื่อเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

            ผลจากการพัฒนาแบบเหลื่อมล้ำทำให้พลังการทำงานของภาคประชาสังคมจึงน้อยมาก จึงต้องมีการเติมพลังในส่วนนี้  เป็นพลังน้ำหยดที่ไม่ตาย ทำให้มีกำลังใจ มีชีวิต เป็นท่อน้ำเลี้ยงกระจายไปที่ต่างๆ

นี้จึงเป็นความจำเป็นต้องมีกองทุนภาคประชาสังคมขึ้นมา ทำอย่างไรที่จะนำเงินจากสลากกินแบ่งรัฐบาลมาให้ได้ เพราะถือว่าเป็นเงินอุดหนุนจากภาครัฐโดยผลของกฎหมาย ไม่ใช่จากนโยบายประชานิยม เพื่อให้กลายเป็นหยดน้ำในภาคประชาสังคม ไม่ละทิ้งอุดมการณ์ ทำให้ภาคพลเมืองมีความเข้มแข็ง และอุดมการณ์ภาคประชาสังคมก็จะได้ดำเนินต่อไป”

 

"จากเวทีเสวนา กองทุนภาคประชาสังคม : เพิ่มพลังพลเมือง สู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ครั้งที่ 5
วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประกายเพชร ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ"

Tag


องค์กรที่ร่วมขับเคลื่อน ดูทั้งหมด

 • คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
  มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
  ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
  มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
  มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
 • SIRNet
  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ
  มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ(มพน.)
 • สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
  สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
  สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
  มูลนิธิเพื่อนหญิง
 • มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
  มูลนิธิผู้หญิง
  สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย
  สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
  สมาคม คน พิการ แห่ง ประเทศไทย
  สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
 • สภาคนพิการทุกประเภท
  สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
  มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
  HDF
 • มูลนิธิดวงประทีป
  มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
  มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
  YPDC Thailand
  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
 • มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
  มูลนิธิเด็ก
  คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
  สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ
  มูลนิธิสุขภาพไทย
  มูลนิธิกองทุนไทย
 • มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)
  มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
  เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน
Create by taie