กองทุนภาคประชาสังคม

คุณเดช พุ่มคชา กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

“ประเทศนี้ ชุมชนนี้ อยู่ได้ดีกว่าเดิมได้ ถ้าภาคประชาสังคมไม่ยอมแพ้และไม่เพี้ยน

ผมเป็นลูกศิษย์ อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์  และทำงานพัฒนาตระเวนไปทุกจังหวัดในประเทศไทย ต่างประเทศก็ไป  ผมพบว่าคนเก่งจากหมู่บ้านเป็นกำลังสำคัญในการก่อการเปลี่ยนแปลง  แต่ที่พวกเขาเพี้ยนเป็นเพราะกลไกรัฐ กลไกต่างๆ ทำให้เพี้ยน ยกตัวอย่างเช่น ก่อนเป็น อบต. เป็นคนดี  แต่พอเป็น อบต.ก็เพี้ยน หรือเป็นปราชญ์ที่ภาครัฐยกย่อง 3 เดือนกลายเป็นเปรต  เพราะเพี้ยน

เราต้องทำงานกับพวกหัวไวใจสู้ กองทุนภาคประชาสังคมจึงจะมีโอกาสเกิดขึ้นมาจริง

ขอให้คนทุกคนปลอดภัยในชีวิต  ให้เศรษฐกิจให้สิทธิเสรีประชาธิปไตยขยายงาม  กองทุนจะหนุนดุลส่งเสริม  ให้เพิ่มเติมคุณค่าฝ่าวิกฤติ  ให้กองทุนเป็นอีกหนึ่งชีวิตอีกหนึ่งงานชูไทย”  

 

"จากเวทีเสวนา กองทุนภาคประชาสังคม : เพิ่มพลังพลเมือง สู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ครั้งที่ 5
วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประกายเพชร ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ"

Tag


องค์กรที่ร่วมขับเคลื่อน ดูทั้งหมด

 • คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
  มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
  ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
  มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
  มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
 • SIRNet
  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ
  มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ(มพน.)
 • สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
  สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
  สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
  มูลนิธิเพื่อนหญิง
 • มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
  มูลนิธิผู้หญิง
  สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย
  สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
  สมาคม คน พิการ แห่ง ประเทศไทย
  สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
 • สภาคนพิการทุกประเภท
  สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
  มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
  HDF
 • มูลนิธิดวงประทีป
  มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
  มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
  YPDC Thailand
  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
 • มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
  มูลนิธิเด็ก
  คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
  สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ
  มูลนิธิสุขภาพไทย
  มูลนิธิกองทุนไทย
 • มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)
  มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
  เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน
Create by taie