กองทุนภาคประชาสังคม

คณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนพัฒนาชนบท

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  นับเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจในสังคมไทย ที่องค์กรพัฒนาเอกชนหรือ NGOs (Non Governmental Organization) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งแต่เดิมรัฐจะเป็นผู้มีบทบาทหลักเพียงฝ่ายเดียวมาโดยตลอด

ประเทศไทยได้เข้าสู่กระแสการพัฒนาประเทศแผนใหม่ หรือที่องค์การสหประชาชาติเรียกว่า “ทศวรรษแห่งการพัฒนา” ในช่วงนั้นทำให้เกิดองค์กรพัฒนาเอกชนขึ้น และในปี พ.ศ. 2502 รัฐบาลได้จัดประชุมร่วมกันระหว่างองค์กรพัฒนาต่างๆ และจัดตั้งเป็นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยขึ้น การทำงานช่วงนี้จึงเน้นการให้ความรู้และการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ขาดแคลน และผู้ประสบปัญหาขั้นพื้นฐาน

การพัฒนาที่เน้นการสังคมสงเคราะห์ไม่สามารถตอบสนองการแก้ไขปัญหาสังคมที่พัฒนาขึ้น จึงเริ่มมีการทำงานศึกษาวิเคราะห์ชุมชนไปพร้อมกับมุ่งเข้าไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ในปีพ.ศ. 2510 ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เห็นว่าในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 ที่ผ่านมา ภาคชนบทเติบโตอย่างไร้ทิศทางและไม่มีความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ จะนำมาซึ่งปัญหาในระยะยาว จึงได้ริเริ่มแนวคิดการพัฒนาชนบท  โดยจัดทำโครงการบูรณะชนบท, โครงการบัณฑิตอาสาสมัคร, โครงการพัฒนาชนบทลุ่มน้ำแม่กลอง  และก่อตั้งมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่จังหวัดชัยนาท  โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนและองค์กรประชาชนในชนบท  จึงกล่าวได้ว่ามูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ เป็นองค์กรเอกชนที่ทำงานปฏิบัติการพัฒนาชนบทแห่งแรกในประเทศไทย  อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญของงานพัฒนาในช่วงต่อมา

ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  6 รัฐบาลได้กำหนดนโยบายให้รัฐประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาโดยเฉพาะการพัฒนาชนบท สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้ตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางประสานความร่วมมือ เพื่อจัดตั้งกลไกความร่วมมือระหว่างรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนต่อไป

เมื่อวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2528 ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนทั่วประเทศเข้า 139 องค์กร จัดการประชุมและมีมติให้จัดตั้ง “คณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนพัฒนาชนบท” (กป.อพช.)  ระดับชาติขึ้น  โดยการสนับสนุนของศูนย์ประสานงานพัฒนาชนบทแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเป็นกลไกขององค์กรพัฒนาเอกชนในการประสานงานกับภาครัฐ  ขณะเดียวกันในแต่ละภูมิภาคก็ได้มีการรวมตัวกันเป็น กป.อพช. ระดับภาคเช่นเดียวกัน

เมื่อแรกเริ่มใช้ชื่อว่า “คณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนพัฒนาชนบท“เนื่องจากองค์กรสมาชิกส่วนใหญ่เป็นองค์กรเอกชนพัฒนาชนบท ในการประชุมสมัชชาองค์กรสมาชิก เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2537 ที่ประชุมมีมติให้ กป.อพช. ขยายความร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนด้านอื่นๆ ที่ไม่ได้ทำงานพัฒนาชนบท และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน” ตั้งแต่นั้นมา

นอกจากนี้ กป.อพช. ยังทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชนกับหน่วยงานของรัฐในงานพัฒนาทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ รวมทั้งเป็นกลไกในการพัฒนายุทธศาสตร์ร่วมขององค์กรพัฒนาเอกชน(อพช.) ในการพัฒนาสังคม  ปัจจุบัน กป.อพช. มีองค์กรสมาชิกมากกว่า 300 องค์กรทั่วประเทศ โดย กป.อพช  ในฐานะขบวนองค์กรพัฒนาเอกชน จะทำหน้าที่เชื่อมร้อยและประสานความร่วมมือระหว่างกลไกภาคและเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนด้านต่างๆ ตลอดจนการประสานความร่วมมือกับภาครัฐ และการทำหน้าที่ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการภาคประชาสังคม ไปสู่ทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน กป.อพช เป็นเครือข่ายขบวนการขององค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำกิจกรรมแบบสหวิทยาการ (Inter-Disciplinary) และขับเคลื่อนงานแบบองค์รวม(Holistic Development) มาอย่างต่อเนื่อง  และเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :               http://ngocod.vaivaisoft.com

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก :  http://puey-ungphakorn.org, www.jairsa.com

Tag


องค์กรที่ร่วมขับเคลื่อน ดูทั้งหมด

 • คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
  มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
  ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
  มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
  มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
 • SIRNet
  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ
  มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ(มพน.)
 • สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
  สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
  สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
  มูลนิธิเพื่อนหญิง
 • มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
  มูลนิธิผู้หญิง
  สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย
  สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
  สมาคม คน พิการ แห่ง ประเทศไทย
  สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
 • สภาคนพิการทุกประเภท
  สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
  มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
  HDF
 • มูลนิธิดวงประทีป
  มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
  มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
  YPDC Thailand
  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
 • มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
  มูลนิธิเด็ก
  คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
  สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ
  มูลนิธิสุขภาพไทย
  มูลนิธิกองทุนไทย
 • มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)
  มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
  เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน
Create by taie