กองทุนภาคประชาสังคม

ธนาคารจิตอาสา ฝาก “เวลา” ไถ่ถอน ความสุข

เวลาเป็นสิ่งมีค่า และทุกคนมีเท่ากัน ไม่ว่าจะร่ำรวยหรือยากจน บางคนอาจไม่มีเงินทองไปบริจาค แต่ทุกคนมีเวลาให้บริจาค เพื่อทำอะไรดีๆ ให้กับสังคม อยากเห็นทุกคน เอาเวลาที่แต่ละคนมี ไม่ต้องก้อนโต อาจแค่ชั่วโมงเดียว หรือครึ่งชั่วโมง แต่เอามาบริจาครวมกันเป็นต้นทุนของประเทศ..นี่ไม่ใช่ต้นทุนทางการเงิน แต่เป็นต้นทุนทางสังคม และจิตวิญญาณ เพื่อสร้างบทสนทนาใหม่ให้กับผู้คนในสังคม

“ธนาคารจิตอาสา” องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสภากาชาดไทย พันธกิจของพวกเขาคือพัฒนาระบบสนับสนุนและขับเคลื่อนจิตอาสาเพื่อยกระดับจิตสำนึกและจิตใจของผู้คน บน 3 ภารกิจหลัก คือ ระบบฝากเวลา (Time Bank) ปฐมนิเทศและการอบรม (Orientation and Training) ตลอดจนงานอาสาสัมพันธ์ (VRM-Volunteer Relation Management)

คอนเซ็ปต์ของ “ธนาคารจิตอาสา” คือการเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้เข้ามาประกาศความตั้งใจที่จะแบ่งปันเวลาให้กับสังคม พวกเขาเริ่มจากจัดทำเว็บไซต์ธนาคารจิตอาสา (www.jitarsabank.com) เพื่อให้ทุกคนได้เข้ามาฝากเวลาไว้ พร้อมๆ กับบอกความสนใจของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อม หมาแมว เด็ก คนชรา ศาสนา และสารพัดความสนใจ ที่อยากแบ่งปันเวลาไปเพื่อสิ่งเหล่านั้น แถมท้ายด้วยการบอกความถนัดและทักษะที่มี เช่น ขับรถเป็น ทำอาหารได้ สอนหนังสือ แปลและพูดภาษาต่างประเทศได้ จากนั้นระบบก็จะแนะนำงานอาสาที่สอดคล้องกับความสนใจและทักษะของเขา

ขณะที่องค์กรเพื่อสังคม ก็จะเข้ามาบอกความต้องการหรือคุณลักษณะของอาสาสมัครที่อยากได้ เพื่อเชื่อมโยงกันเองระหว่างผู้ที่มีเวลาพร้อมทักษะ กับงานอาสาที่ต้องการทักษะนั้น เพื่อใช้พลังของอาสาให้เหมาะกับความสนใจ ความสามารถ และแบบแผนการใช้ชีวิตและเวลาว่างของแต่ละคนอย่างแท้จริง

หน้าที่ของพวกเขาจึงไม่เพียงจับคู่ให้คนและงานมาเจอกันหรือจะวัดความสำเร็จด้วยปริมาณคน กิจกรรม หรือ เวลา แต่คือการขับเคลื่อนและผลักดันให้ผู้คนเข้าใจคำว่า “จิตอาสา” มากขึ้น ที่ไม่ใช่แค่ “แรงงานราคาถูก” หรือเป็นเรื่องที่ทำแล้ว “ขาดทุน-โง่-เสียเวลา” แต่งานอาสาสมัคร เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาจิตใจ มีส่วนช่วย สังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งยังพัฒนาตัวคนทำได้ด้วย

 “งานจิตอาสาเป็นโอกาสให้คนได้ทลายมุมมองอันจำกัดของตัวเอง เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ทำให้เราได้เรียนรู้ ได้เท่าทันตัวเอง ทำให้รู้ว่า โลกไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนี้เสมอไป และเราสามารถเป็นได้มากกว่าที่เราเคยเป็น”

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :               www.jitarsabank.com

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก : www.jitarsabank.com, www.bangkokbiznews.com

 

Tag


องค์กรที่ร่วมขับเคลื่อน ดูทั้งหมด

 • คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
  มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
  ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
  มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
  มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
 • SIRNet
  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ
  มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ(มพน.)
 • สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
  สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
  สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
  มูลนิธิเพื่อนหญิง
 • มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
  มูลนิธิผู้หญิง
  สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย
  สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
  สมาคม คน พิการ แห่ง ประเทศไทย
  สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
 • สภาคนพิการทุกประเภท
  สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
  มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
  HDF
 • มูลนิธิดวงประทีป
  มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
  มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
  YPDC Thailand
  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
 • มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
  มูลนิธิเด็ก
  คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
  สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ
  มูลนิธิสุขภาพไทย
  มูลนิธิกองทุนไทย
 • มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)
  มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
  เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน
Create by taie