กองทุนภาคประชาสังคม

สมศรี สายทอง ...สตรีเหล็กแห่งสลัม

สมศรี สายทอง อายุ 58 ปี เป็นชาวกรุงเทพฯ โดยกำเนิด ย่านวัดบางนาใน โดยไม่เคยรู้ว่าความรวยเป็นอย่างไร พ่อ แม่ ประกอบอาชีพกรรมกร โยกย้ายบ้านบ่อย เพราะเช่าบ้านอยู่ก็ต้องโดนไล่ที่ ท้ายที่สุดไปอยู่ที่มีนบุรี อาศัยที่อาปลูกบ้านอยู่

พ่อมีอาชีพทำโต๊ะหมู่บูชาขาย พ่อเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือกิจกรรมในหมู่บ้านและงานวัด เป็นที่นับถือของคนละแวกนั้น ใครมีปัญหาก็มาหาท่าน สมศรีจึงสืบสายเลือดมาจากพ่อ แต่ก็ต้องต่อสู้ชีวิตปากกัดตีนถีบมาตลอด จนกระทั่งมีสามีก็แยกตัวมาเช่าที่อยู่ที่ช่องนนทรี ปัจจุบันเรียกว่า ชุมชนบัวหลวง โดยมีสมศรีเป็นประธานชุมชน

สมศรีเล่าว่า ที่อยู่ปัจจุบันเป็นชุมชนแออัด เมื่อก่อนไม่มีไฟฟ้า น้ำประปา ทางเดินเหมือนในปัจจุบัน จึงลุกขึ้นมารวบรวมชาวบ้านต่อสู้จัดหาทางนำน้ำประปาเข้าชุมชน ทำทางเดินในชุมชน โดยใช้ อิฐ หิน ปูน ที่เขาทุบทิ้ง ขนมาทำถนน

ทุกบ้านในชุมชนลงแรงช่วยกันนำมาปูถนนในชุมชน พยายามชวนคนในชุมชนมาร่วมกันพัฒนาชุมชน แรกๆ มีปัญหามาก คนไม่ค่อยร่วมมือ แต่เมื่อเห็นผลงานทุกบ้านก็มาร่วมมือ

เมื่อกิจกรรมแรกประสบผลสำเร็จ คุณสมศรีได้รับการยอมรับในการเป็นผู้นำจากเพื่อนบ้าน แต่กว่าจะถึงขั้นนี้ต้องใช้เวลาหลายปี จากกิจกรรมเล็กๆ เรื่องน้ำประปาชุมชน นำไปสู่การพัฒนาด้านอื่นๆ ในสิทธิอันพึงมีพึงได้ของชุมชน เช่น การเรียกร้องให้มีทะเบียนบ้าน อันนำไปสู่สิทธิอื่นๆ เช่น การส่งลูกเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ การเข้าทำงาน ฯลฯ

28 ปีที่ผ่านมาสมศรีได้รู้จักคนหลากหลายรูปแบบ ปัญหาต่างกันของพื้นที่ ทั้งที่แก้ไขปัญหาสำเร็จและไม่สำเร็จ แต่สิ่งหนึ่งที่สมศรีสรุปคือ “คนไทยยังไม่รู้เรื่องสิทธิ” จึงรวมกลุ่มกับเพื่อนๆ จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนพื้นฐานให้กับชุมชนต่างๆ

การทำงานของสมศรีในนามของเครือข่ายสิทธิที่อยู่อาศัย เธอไม่ได้ทำงานโดดเดี่ยวคนเดียว แต่ทำงานร่วมกับกลุ่มต่างๆ เช่น เครือข่ายสลัมสี่ภาค สมัชชาคนจน กลุ่มแรงงาน และเครือข่ายอื่นๆ ซึ่งมีการประสานกันทั่วประเทศ เมื่อมีงานที่ต้องทำจะมีการประชุมปรึกษาหารือกันก่อน ศึกษาปัญหาว่าเหตุมันอยู่ที่ไหน กลุ่มเขาต้องการอะไร แล้วลงพื้นที่ถามความต้องการของประชาชนเจ้าของปัญหา จัดกระบวนการชาวบ้านในการปกป้องสิทธิให้ความรู้ เช่น แนะนำให้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์

ถึงวันนี้สมศรียึดหลักในการทำงานคือ "ทำงานบนหลักความเป็นจริงที่เป็นไปได้ ไม่ทวงบุญคุณ ไม่เรียกร้องเงินชาวบ้าน ยึดหลักคุณธรรม"

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : www.l3nr.org/posts/153411, www.biothai.net/news/view.php?id=2441

 

Tag


องค์กรที่ร่วมขับเคลื่อน ดูทั้งหมด

 • คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
  มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
  ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
  มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
  มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
 • SIRNet
  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ
  มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ(มพน.)
 • สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
  สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
  สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
  มูลนิธิเพื่อนหญิง
 • มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
  มูลนิธิผู้หญิง
  สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย
  สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
  สมาคม คน พิการ แห่ง ประเทศไทย
  สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
 • สภาคนพิการทุกประเภท
  สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
  มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
  HDF
 • มูลนิธิดวงประทีป
  มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
  มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
  YPDC Thailand
  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
 • มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
  มูลนิธิเด็ก
  คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
  สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ
  มูลนิธิสุขภาพไทย
  มูลนิธิกองทุนไทย
 • มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)
  มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
  เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน
Create by taie