กองทุนภาคประชาสังคม

ภาคประชาสังคม จัดกิจกรรมเยี่ยมเด็กพิการทางสมอง รณรงค์ “WE ARE CSO” ใครๆก็เป็นได้ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 กลุ่มไทยแอ็ค ประมาณ 20 คน ได้เยี่ยมชมรมผู้ปกครองเด็กพิการและทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวเด็กพิการทางสมอง ณ  ศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัว บางแค

นายอดิศักดิ์ รอดสุวรรณ ประธานชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ  อธิบายว่า เด็กพิการทางสมอง หรือ เด็ก CP คือเด็กที่มีความเสียหายของเนื้อสมอง  เกิดขึ้นในช่วงอายุที่สมองยังเจริญไม่เต็มที่และจะไม่สามารถคืนสู่สภาพปกติ เพราะเซลล์สมองไม่สามารถแบ่งตัว เพิ่มจำนวนแทนที่ส่วนที่เสียหายได้  สาเหตุของโรค เกิดขึ้นได้ทั้งก่อน ระหว่าง หรือหลังคลอด อาจมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ หรือจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับแม่  อาจเป็นปัญหาระหว่างคลอดที่เด็กได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ คลอดยาก สมองได้รับการกระทบกระเทือน เด็กคลอดก่อนกำหนด  เด็กพิการทางสมองสามารถเรียนรู้ได้เพียงแต่สภาพร่างกายเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ เนื่องจากสมองบางส่วนไม่สามารถสั่งการควบคุมร่างกายได้

นางแสงเพลิน จารุสาร หรือ “แม่เพลิน”  กล่าวถึงการทำงานของศูนย์แห่งนี้ว่า เป็นการทำงานแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพราะต่างก็มีลูกพิการซ้ำซ้อนด้วยกันทั้งสิ้น ไม่มุ่งหวังให้สังคมมองเป็นการสงเคราะห์  เพื่อใช้ในฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนา  เพราะเด็กเหล่านี้ก็มี ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เหมือนคนอื่นๆในสังคม  

สำหรับชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 จนถึงปัจจุบัน มีเครือข่ายศูนย์เรียนรู้เด็กพิการโดยครอบครัวเด็กพิการ ตามพื้นที่ต่างๆ 12 ศูนย์กระจายอยู่ทุกภูมิภาค โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาชีพ ให้การสนับสนุนต่างกรรมต่างวาระตามความต้องการของกลุ่มต่างๆ

ด้าน นายวันชัย บุญประชา กลุ่มไทยแอ็ค กล่าวว่า ประชาสังคม คือสังคมของประชาชน โดยมุ่งหวังให้ประชาชนร่วมกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยประชาชนกันเอง  การจัดกิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นการทำให้ทุกภาคส่วน ได้เห็นคุณค่าการทำงานของคนกลุ่มเล็กๆ อย่างเช่นชมรมผู้ปกครองที่มีลูกพิการ เป็นตัวอย่างพ่อแม่ที่มีความเข้มแข็ง และควรแก่การสร้างความรับรู้สู่สาธารณะ

สำหรับกิจกรรมรณรงค์ WE ARE CSO ใครๆก็เป็นได้ ได้พาผู้สนใจไปร่วมทำกิจกรรมกับกลุ่มเครือข่ายคนไร้บ้านมาแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2558 ผ่านมา และครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2  โดยครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2559 ผู้สนใจติดตามได้ทางเพจไทยแอ็ค

Tag


องค์กรที่ร่วมขับเคลื่อน ดูทั้งหมด

 • คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
  มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
  ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
  มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
  มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
 • SIRNet
  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ
  มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ(มพน.)
 • สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
  สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
  สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
  มูลนิธิเพื่อนหญิง
 • มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
  มูลนิธิผู้หญิง
  สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย
  สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
  สมาคม คน พิการ แห่ง ประเทศไทย
  สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
 • สภาคนพิการทุกประเภท
  สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
  มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
  HDF
 • มูลนิธิดวงประทีป
  มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
  มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
  YPDC Thailand
  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
 • มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
  มูลนิธิเด็ก
  คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
  สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ
  มูลนิธิสุขภาพไทย
  มูลนิธิกองทุนไทย
 • มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)
  มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
  เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน
Create by taie