กองทุนภาคประชาสังคม

รายงาน คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ร่วมกับคณะกรรมการ ปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย สภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระปฏิรูปที่ ๒๙ : สวัสดิการสังคม เรื่อง การส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาสังคม

ดาวโหลดเอกสาร คลิก

Tag


powered by CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT INSTITUTE