กองทุนภาคประชาสังคม

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๔๔ / ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการ กรรมการผู้ทรงวุฒิ และรองประธานกรรมการคนที่สอง ในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม (คสป.)

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๔๔ / ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการ กรรมการผู้ทรงวุฒิ และรองประธานกรรมการคนที่สอง ในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม (คสป.)

 อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ (๓) (๕) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ.๒๕๕๘ จึงแต่งตั้ง กรรมการและเลขานุการ กรรมการผู้ทรงวุฒิ และรองประธานกรรมการคนที่สอง ในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม (คสป.) ดังนี้

๑. กรรมการและเลขานุการ ได้แก่ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๒. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย

    ๒.๑ ด้านการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาสังคม ได้แก่

        ๒.๑.๑ นางวณี ปิ่นประทีป

        ๒.๑.๒ ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว

    ๒.๒ ด้านการส่งเสริมสิทธิชุนและสิทธิพลเมือง ได้แก่

        ๒.๒.๑ นายวันชัย บุญประชา

        ๒.๒.๒ นายศรีสุวรรณ ควรขจร

    ๒.๓ ด้านการส่งเสริมความเป็นธรรมหรือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ได้แก่

        ๒.๓.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตติ มงคลชัยอรัญญา

        ๒.๓.๒ นายจะเด็ด เชาว์วิไล

    ๒.๔ ด้านกลุ่มประชากรหรือผู้ด้อยโอกาส ได้แก่

        ๒.๔.๑ นายมณเฑียร บุญตัน

        ๒.๔.๒ นางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์

    ๒.๕ ด้านกฎหมาย ได้แก่ ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงษ์พันธ์

๓. รองประธานกรรมการ คนที่สอง ได้แก่ นายมณเฑียร บุญตัน ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

Tag


องค์กรที่ร่วมขับเคลื่อน ดูทั้งหมด

 • คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
  มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
  ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
  มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
  มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
 • SIRNet
  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ
  มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ(มพน.)
 • สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
  สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
  สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
  มูลนิธิเพื่อนหญิง
 • มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
  มูลนิธิผู้หญิง
  สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย
  สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
  สมาคม คน พิการ แห่ง ประเทศไทย
  สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
 • สภาคนพิการทุกประเภท
  สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
  มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
  HDF
 • มูลนิธิดวงประทีป
  มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
  มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
  YPDC Thailand
  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
 • มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
  มูลนิธิเด็ก
  คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
  สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ
  มูลนิธิสุขภาพไทย
  มูลนิธิกองทุนไทย
 • มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)
  มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
  เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน
Create by taie