กองทุนภาคประชาสังคม

ประกาศโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาสังคมเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาวะในสังคมไทย เรื่อง การผลิตชุดการสื่อสารงานภาคประชาสังคม โดยวิธีเปรียบเทียบราคา

เอกสารแนบ http://thaicivilsociety.com/stock/TOR PR CSO.pdf

Tag


powered by CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT INSTITUTE