กองทุนภาคประชาสังคม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการก่อตั้ง กองทุนภาคประชาสังคม เสื้อ “คนอยู่ไม่สุข” รายได้ตั้งต้นจัดตั้ง “กองทุนภาคประชาสังคม”

 

 

ภาคประชาสังคมเราเป็นกลุ่มคนที่ตื่นตัว  ร่วมทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

ไม่ได้แสวงหากำไรมาแบ่งปันกัน  ใส่ใจกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนเล็กคนน้อย คนขาดโอกาสในสังคม

 

เปรียบได้กับ “คนอยู่ไม่สุข”  คนที่ไม่อยู่เฉย พบเห็นอะไรไม่เหมาะสม

ก็พยายามหาแนวทางแก้ไขหรือพัฒนาให้คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

เราจึงร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทย มี “คนอยู่ไม่สุข” เพิ่มมากขึ้น

และมีความสามารถในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์   

โดยจัดตั้ง “กองทุนภาคประชาสังคม” ขึ้น  เพื่อส่งเสริมพลังของภาคประชาสังคม

 

เสื้อ  “คนอยู่ไม่สุข”   เป็นจุดเริ่มต้นในการระดมเงินจัดตั้ง กองทุนภาคประชาสังคม  

จึงขอเชิญชวนพวกเราช่วยกันซื้อหรือช่วยจำหน่ายเสื้อ  คนอยู่ไม่สุข  

เพื่อให้ได้เงินเริ่มต้นมาจัดตั้งกองทุนดังกล่าว  

มี 4 สี ราคาตัวละ 200 บาท

สนใจติดต่อมาที่ เครือข่ายขับเคลื่อนการส่งเสริมภาคประชาสังคม ID Line : phupik 

แบบเสื้อสีเทา

แบบเสื้อสีเทา

แบบเสื้อสีเขียว

แบบเสื้อสีเขียว

แบบเสื้อสีส้ม

แบบเสื้อสีส้ม

แบบเสื้อสีขาว

แบบเสื้อสีขาว

Tag


องค์กรที่ร่วมขับเคลื่อน ดูทั้งหมด

 • คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
  มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
  ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
  มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
  มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
 • SIRNet
  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ
  มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ(มพน.)
 • สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
  สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
  สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
  มูลนิธิเพื่อนหญิง
 • มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
  มูลนิธิผู้หญิง
  สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย
  สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
  สมาคม คน พิการ แห่ง ประเทศไทย
  สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
 • สภาคนพิการทุกประเภท
  สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
  มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
  HDF
 • มูลนิธิดวงประทีป
  มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
  มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
  YPDC Thailand
  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
 • มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
  มูลนิธิเด็ก
  คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
  สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ
  มูลนิธิสุขภาพไทย
  มูลนิธิกองทุนไทย
 • มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)
  มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
  เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน
Create by taie