กองทุนภาคประชาสังคม

ศรัทธา : หัวใจของความสำเร็จ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาแม่บ้านยางแดง

การพยายามรวมตัวกันของกลุ่มชาวบ้าน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มหลายกลุ่ม ส่วนใหญ่แล้วจุดประสงค์หลักคือการแสวงหาความยั่งยืนให้กับความเป็นองค์กร มีหลายกลุ่มองค์กรที่ไม่ประสบความสำเร็จจากการบริหารจัดการแล้วล้มหายตายจากกันไป มีหลายกลุ่มที่ยังประคับประคองตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยได้ และสุดท้ายคือกลุ่มที่มีชั้นเชิง มีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการกลุ่มได้เป็นอย่างดี เป็นกลุ่มที่รวมตัวกันแล้วเกิดการงอกเงย เกิดดอกออกผลขึ้นเรื่อยๆ  ซึ่งหนึ่งในกลุ่มสุดท้ายนี้คือ “กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาแม่บ้านยางแดง”

กลุ่มแม่บ้านยางแดง เป็นกลุ่มที่เริ่มรวมตัวกันจากสมาชิกกลุ่มที่เป็นผู้หญิงทั้งหมด (ปัจจุบันได้มีการเปิดรับสมาชิกที่ทุกเพศทุกวัย) มีศูนย์ประสานงานกลุ่มตั้งอยู่ ณ บ้านยางแดง ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีพัฒนาการการรวมกลุ่มจากการที่สมาชิก(รุ่นก่อตั้งกลุ่มฯแม่บ้านยางแดง)ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ “กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาบ้านยางแดง” ซึ่งเป็นกลุ่มออมทรัพย์ที่มีกรรมการบริหารเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เป็นผู้ชายทั้งหมด หลังจากการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มแล้ว การได้เข้าไปสัมผัสกับกระบวนการและวิธีการบริหารจัดการกลุ่มทั้งหมด จึงทำให้ได้เรียนรู้และเห็นประสบการณ์การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มนี้ นอกจากนี้แล้ว การที่ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานเรื่องกลุ่มออมทรัพย์จากภายนอกพื้นที่เป็นระยะๆ ก็ได้ทำให้เกิดการสั่งสมองค์ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ เอาไว้มากมาย องค์ความรู้และประสบการณ์เหล่านั้นทำให้กลุ่มเกษตรกร(กลุ่มแม่บ้าน)กลุ่มนี้มีแนวคิดในการก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการเอง นั่นจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นในการรวมตัวกันของสมาชิกรุ่นก่อตั้งทั้งหมด 12 คน เมื่อปี 2528 ที่มีแนวความคิดและวัตถุประสงค์การทำงานในทิศทางที่คล้ายๆกันคือ 1.เพื่อพิสูจน์ให้ชาวบ้านในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มออมทรัพย์ด้วยกันเองที่ได้เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการ ได้เห็นรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2.เพื่อใช้กิจกรรมออมทรัพย์กลุ่มเป็นเวทีในการพบปะ พุดคุยแลกเปลี่ยนทางความคิดระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง

 

นับจากเริ่มก่อตั้งกลุ่มจนกระทั่งปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มอยู่ประมาณ 350 ราย มีเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มออมทรัพย์ประมาณ 4,000,000  กว่าบาท ซึ่งยอดเงินทุนหมุนเวียนที่เห็นอยู่นี้ มาจากการในการบริหารจัดการการเงินที่มีประสิทธิภาพ 3 ส่วนหลัก ซึ่งก็คือ ส่วนที่ 1 จะถูกปล่อยเงินกู้ให้สมาชิกได้กู้ยืมเพื่อนำไปลงทุนประกอบอาชีพ ส่วนที่ 2 จะถูกนำไปฝากไว้กับธนาคารในรูปแบบของการฝากประจำ ส่วนที่ 3 จะถูกตั้งไว้เป็นงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินของสมาชิกและสำหรับแก้ไขปัญหาเรื่องเร่งด่วนที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก

 

สิ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ประสบความสำเร็จของกลุ่มนอกจากเรื่องที่ได้กล่าวมาทั้งหมดก็คือ การที่กลุ่มสามารถนำเงินทุนหมุนเวียนไปใช้แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้กับสมาชิกกลุ่มรายหนึ่ง ในช่วงราวๆ 6-7 ปีที่ผ่านมา ซึ่งที่ดินที่กลุ่มได้ช้อนซื้อเอาไว้นี้เป็นที่ดินแปลงที่สมาชิกกลุ่มรายนี้กำลังจะประกาศขาย ซึ่งมีทั้งหมด 2 แปลง รวม 8 ไร่ มูลค่า 240,000 บาท  แต่กลุ่มได้เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันไม่ให้ที่ดินของชุมชนกลายไปเป็นกรรมสิทธิ์ของคนภายนอกชุมชน

 

การเติบโตของกลุ่มฯ แม่บ้านยางแดง นอกจากเงื่อนไขของเรื่องการบริหารจัดการที่ดีแล้ว กฎระเบียบ หรือที่กลุ่มเรียกว่าข้อตกลงร่วมและวินัยของการออมของสมาชิกก็ล้วนแล้วแต่มีส่วนสำคัญที่ทำให้กลุ่มประสบความสำเร็จ ซึ่งข้อตกลงร่วมหรือวินัยที่พูดถึงนี้ แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับกรรมการกลุ่ม กล่าวคือ ทุกการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มในแต่ละปี  หนึ่งในประเด็นหลักที่ต้องถูกหยิบยกขึ้นมาหารือในวงประชุมก็คือ การตั้งเป้าระดมเงินออม เช่น ในปีถัดไปจะต้องระดมเงินออมให้ได้อย่างน้อย 5 แสน หรือ 1 ล้าน ทั้งนี้ เพื่อการวางแผนการหาวิธีการในการส่งเสริมให้สมาชิกเกิดการออมอย่างไร ระดับสมาชิกกลุ่ม กล่าวคือ ก่อนการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม สมาชิกคนนั้นๆ จะต้องยอมรรับข้อตกลงของกลุ่มทุกประการ เช่น ต้องนำเงินเข้าฝากออมกับกลุ่มอย่างน้อยเดือนละ 50 บาท หรือหากจะขอกู้ยืมเงินจากกลุ่มจะต้องมีอายุสมาชิกไม่ต่ำกว่า 3 ปี และหากสมาชิกได้รับสิทธิ์ในการกู้ยืมเงินแล้ว จะต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับกลุ่มร้อยละ 6 บาทต่อปี หรือประมาณร้อยละ 0.5 บาทต่อเดือน

 

ถ้าจะให้บอกว่า หากจะทำให้การบริหารจัดการกลุ่มของตนเอง ประสบความสำเร็จหรือเติบโตขึ้นได้อย่างไรนั้น คงตอบได้ยาก ณ ตรงนี้ เนื่องจากเงื่อนไข ที่มา รวมถึงบริบทของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกัน แต่สิ่งที่น่าจะเป็นหัวใจของการรวมกลุ่ม แล้วทำให้กลุ่มเติบโตและประสบความสำเร็จได้นั้น คือ ต้องเริ่มจากการมีกลุ่มผู้ก่อการจำนวนหนึ่ง เพื่อค่อยๆ ค้นหาและสร้างหัวใจของกลุ่มที่จับต้องได้จริงให้เกิดขึ้น หากยังหาหรือยังสร้างไม่ได้ อาจชะลอขั้นของการคิดก่อตั้งกลุ่มหรือองค์กรเอาไว้ก่อน เพราะนั่นหมายถึงการที่กำลังจะสร้างภาระใหม่ให้เกิดขึ้น ที่สำคัญกลุ่มผู้ก่อการต้องมีศรัทธาในสิ่งที่ตนเองสร้างขึ้นด้วย เพราะหากตนเองไร้ซึ่งความศรัทธาแล้ว ก็คงยากที่จะสร้างศรัทธาให้กับสมาชิกคนอื่นๆ ที่จะตามเข้ามาในอนาคต ที่กล่าวมาทั้งหมด “กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาแม่บ้านยางแดง” ได้ผ่านมาแล้วทั้งหมด

 

 

 

มายเหตุ   กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาแม่บ้านยางแดง เป็นกลุ่มกิจกรรมงานพัฒนา ซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติการของโครงการพัฒนาชนบทแควระบมสียัค  องค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินงานในพื้นที่ ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาในทุกขั้นตอน  และเกิดความเป็นเจ้าของตั้งแต่การบริหารจัดการโครงการถึงผู้รับผลประโยชน์จากการปฏิบัติการของโครงการ แนวทางการดำเนินงาน การเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดับจิตสำนึกและพัฒนาศักยภาพในการแก้ไขปัญหาร่วมกันของครอบครัวและชุมชน

สถานที่ติดต่อ  โครงการพัฒนาชนบทแควระบมสียัค

                        60 หมู่ 6 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามไชยเขต

                        จังหวัดฉะเชิงเทรา

                        โทรศัพท์  086-981-8220

Tag


องค์กรที่ร่วมขับเคลื่อน ดูทั้งหมด

 • คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
  มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
  ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
  มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
  มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
 • SIRNet
  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ
  มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ(มพน.)
 • สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
  สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
  สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
  มูลนิธิเพื่อนหญิง
 • มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
  มูลนิธิผู้หญิง
  สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย
  สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
  สมาคม คน พิการ แห่ง ประเทศไทย
  สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
 • สภาคนพิการทุกประเภท
  สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
  มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
  HDF
 • มูลนิธิดวงประทีป
  มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
  มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
  YPDC Thailand
  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
 • มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
  มูลนิธิเด็ก
  คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
  สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ
  มูลนิธิสุขภาพไทย
  มูลนิธิกองทุนไทย
 • มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)
  มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
  เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน
Create by taie