กองทุนภาคประชาสังคม

รัฐมนตรี พม.ชี้ หากภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมประเทศจะพัฒนา

 

    วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเเรมรามาการ์เด้นส์ ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฎิบัติการ และการรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริม

และพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. .... โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์เป็นประธานเปิดพิธี โดยภายในงานมีการมอบรางวัลให้แก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่นประจำปี พ.ศ.

๒๕๖๐ รวม ๑๓ รายจากเครือข่ายอาสาสมัครทั่วประเทศ พร้อมกันนี้ได้เป็นตัวแทนรัฐบาลรับมอบข้อเสนอทางนโยบายจาก  นาย สว่าง 

แก้วกันทา ผู้แทนสมัชชาภาคประชาสังคม โดยมีเนื้อหาโดยรวมจากข้อเสนอ ดังนี้

 

๑.) รัฐ ควรทำงานร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคม ควรทำงานร่วมกับภาคประชาสังคมในฐานะ "หุ้นส่วนการพัฒนาประเทศ" อย่างเป็นระบบ

      ด้วยความไว้วางใจต่อกัน

๒.) ส่งเสริมศักยภาพของภาคประชาสังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการร่วมทำงานพัฒนาประเท

๓.) สนับสนุนให้ภาคประชาสังคมมีบทบาทในการร่วมเฝ้าระวัง พิทักษ์ ส่งเสริม และทำงานในระดับพื้นที่ร่ศวมในทุกประเด็นทั้งความมั่นคง

      ด้านที่อยู่อาศัย ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มประชากรเปราะบาง รวมทั้งการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร 

 

        จากนั้น ประธานในพิธีได้เยี่ยมชม นิทรรศการผลงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่น และนิทรรศการวบรวม

ผลกาดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม (คสป.)   พร้อมยังได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวถึงความคืบหน้าของ

พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. .... ว่า   "กำลังอยู่ระหว่างกระบวนการรับฟังความคิดเห็นตามกฏหมาย และ

จะได้ดำเนินการนำเข้าสู่กระบวนการพิจรณาต่อไป"  ขณะเดียวกันยังให้ความมั่นใจต่อภาคประชาสังคมภายใต้ นโยบายความเป็น

หุ้นส่วนของรัฐในการพัฒนาประเทศ "รัฐมีนโยบายและที่สำคัญยังเป็นศาสตร์ของพระราชาที่จะให้ความสำคัญเรื่องนี้ เบื้องต้นจะ

ดำเนินการกระตุ้นห้สังคมได้รับรู้รับทราบ และตระหนักว่าทุกคนต้องร่วมเป็นเจ้าของปัญหา เข้ามามีส่วนร่วม อาจจะมีการฝึก

อบรมเพิ่มเติม มอบภารกิจให้ รวมทั้งจะมีการติดตาม ประเมินผลรวมถึงมอบรางวัลให้แก่ภาคประชาสังคมแบบนี้ เพื่อเป็น

ส่วนหนึ่งให้พวกเขามีกำลังใจในการทำงานต่อไป"  

      ท้ายที่สุด พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แสดงทรรศนะถึงการ

รวมตัวกันของภาคประชาชนในการทำความดีว่าจะเป็นการช่วยเหลือรัฐในการทำงาน  "ประเทศนี้ประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของ หากมีการ

ช่วยกันทำความดี รวมตัวกันทำความดี ก็จะเกิดพลังทางสังคม เกิดสิ่งดี ๆ ต่อสังคมมากมาย และจะทำให้สังคมดีขึ้น"

 

      อนึ่ง การจัดเวทีประชุมเชิงปฎิบัติการ และการรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. .... จัดขึ้นเป็น

เวลา ๒ วัน ตั้งแต่ ๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยวันที่ ๓๑ สิงหาคม จะมีการอภิปรายและระดมความคิดเห็นต่อการประชุมเชิงปฎิบัติการ และ

การรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. .... ผู้สนใจสามารร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.  โดย

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.thaicivisociety.com ต่อไป

 

 

 

 

Tag


องค์กรที่ร่วมขับเคลื่อน ดูทั้งหมด

 • คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
  มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
  ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
  มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
  มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
 • SIRNet
  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ
  มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ(มพน.)
 • สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
  สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
  สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
  มูลนิธิเพื่อนหญิง
 • มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
  มูลนิธิผู้หญิง
  สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย
  สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
  สมาคม คน พิการ แห่ง ประเทศไทย
  สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
 • สภาคนพิการทุกประเภท
  สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
  มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
  HDF
 • มูลนิธิดวงประทีป
  มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
  มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
  YPDC Thailand
  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
 • มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
  มูลนิธิเด็ก
  คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
  สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ
  มูลนิธิสุขภาพไทย
  มูลนิธิกองทุนไทย
 • มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)
  มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
  เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน
Create by taie