กองทุนภาคประชาสังคม

งานศึกษากองทุนพัฒนาสังคมในประเทศไทย

การศึกษาเรื่อง “การขับเคลื่อนกองทุนด้านการพัฒนาสังคมในประเทศไทย ” 
มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา 3 ประการ 
ประการที่ 1 เพื่อศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนด้านการพัฒนาสังคมที่เหมาะสมในประเทศไทย 
ประการที่ 2 เพื่อศึกษาบทเรียนการบริหารจัดการกองทุนด้านการพัฒนาสังคมในประเทศไทยที่จีดตั้งโดยภาครัฐในต่างประเทศ
ประการที่ 3 เพื่อเสนอรูปแบบทางเลือกในการบริหารจัดการกองทุนด้านการพัฒนาสังคมในประเทศไทย

 

ดาวโหลดคลิกที่นี่

Tag


powered by CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT INSTITUTE