กองทุนภาคประชาสังคม

งานศึกษาเงินขาเข้ากองทุนภาคประชาสังคม

วัตถุประสงค์

1 ) เพื่อวิเคราะห์แหล่งที่มาของงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานของภาคประชาสังคมในประเทศไทย

2) เพื่อวิเคราะห์แหล่งที่มาของงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานของภาคประชาสังคมในต่างประเทศ

3) เพื่อสังเคราะห์ข้อเสนอทางเลือกแหล่งทุนในการสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็ง และการดำเนินงานของ

ภาคประชาสังคมที่มีความเป็นไปได้ในบริบทสังคมไทย

 

ดาวโหลดคลิกที่นี่

Tag


powered by CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT INSTITUTE