กองทุนภาคประชาสังคม

หน่วยวิจัยเซิร์ซ กับการสานต่องานด้านเอดส์

    โครงการเด็กเเละเยาวชนภายใต้หน่วยวิจัยเซิร์ซ ในการกำกับดูแลของศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้ดูแลเด็กและเยาวชนที่มี

เชื้อเอชไอวีทั่วกรุงเทพมหานครโดยเน้นการดูแลเรื่องจิดใจ และการอยู่ในสังคมมากกว่าทางด้านร่างกาย เพราะในทางปฏิบัติด้านร่างกาย

เด็กสามารถเข้าถึงสิทธิ และรับบริการกับโรงพยาบาล และสภากาชาดไทยอยู่เเล้ว วันนี้ thaicivilsocirty ขอเชิญคุณ ชุติมา สายแสงจันทร์

ผู้ประสานงานโครงการเด็กเเละเยาวชน หน่วยวิจัยเซิร์ซ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย มาช่วยตอบ 2 คำถาม ปัง ปัง เน้น ๆ เรื่องของ

การทำงานของภาคประชาสังคมก่อนไปทำงานเพื่อสังคมกันต่อไป

 

 

ทำไม คนชื่อ ชุติมา จึงมาทำงานภาคประชาสังคม

คือเราเห็นว่างานภาคประชาสังคมมีความยืดหยุ่น และเข้าถึงปัญหาได้รวดเร็ว ในกรณีที่เราอยากร่วมเป็นผู้แก้ไขปัญหา รวมทั้งยังทำงานกับ

ประเด็นที่ยากกลุ่มเป้าหมายที่ยากได้อย่างตรงไปตรงมาไม่ซับซ้อนมากเกินไปเหมือนระบบรัฐรวมทั้งการทำงานภาคประชาสังคมเองยังมีส่วน

ช่วยหนุนเสริมการทำงานของภาครัฐ ในแบบที่เรียกว่าทำงานพัฒนาไปด้วยกันได้ เพราะบางหน่วยงานอาจไม่ได้อยู่ใกล้ปัญหา เหมือนภาค

ประชาสังคมก็จำเป็นต้องมีกลุ่มคนช่วยชี้เป้า ช่วยพูดช่วยบอก ร วมทั้งต้องพยายามช่วยกัน สนับสนุนงานในเชิงนโยบายด้วย   ซึ่งที่ผ่านมา

ไม่เคยคิดว่าการทำงานภาคประชาสังคมเป็นการทำงานแบบต่อต้าน แต่เป็นการทำงานเเบบหนุนเสริมกันคนละจุดคนละบทบาท ยกตัวอย่าง

เมื่อก่อนการทำงานด้านจิต สังคมกับเด็กผู้ติดเชื้อเอชไอวียังไม่มีคนทำเพราะ ภาครัฐเน้นไปด้านการพัฒนาตัวยา บางครั้งรัฐเองก็ไม่เข้าใจ

เช่น บางคลีนิคหมอเอาแต่ดุเด็กว่า "ทำไมไม่กินยา!" ธรรมชาติเด็กก็จะนิ่ง เงียบ ไม่ตอบ หมอก็ไม่รู้จะเอายังไงก็โยนให้พยาบาลช่วยดู เรา

ในฐานะภาคประชาสังคมจึงผุดขึ้นมาช่วยรับหน้าที่ตรงนี้ในการทำให้ การได้รับการรักษาทั้งด้านจิต สังคมของเด็กผู้มารับบริการนำไปสู่การ

พัฒนาให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งสามารถรับบริการที่ต่อเนื่อง ตอนหลังเรามาเน้นการทำงานร่วมกับภาครัฐ ทำในสิ่งที่รัฐไม่สามารถ

ทำได้


ทำไมดูงานของภาคประชาสังคมที่ทำงานกับหน่วยงาน หน่วยบริการด้านสาธารณสุขราบรื่น กว่าทุกเครือข่ายที่ทำงาน ?

คิดว่าหน่วยงาน หรือแม้กระทั่งกระทรวงสาธารณสุขที่มีงบประมาณนั้นมองเห็นความสำคัญที่ตัวเองทำแล้ว ยังไม่ครอบคลุม จึงเอื้อ

การทำงานกับภาคประชาสังคม จนเกิดเป็นการสนับสนุน แล้วก็สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นว่างานภาคประชาสังคมที่ทำกับหน่วยงาน

สาธารณสุขจึงเคลื่อนมากกว่า 

 

หลังจากนี้ "เซิร์ซ" จะทำอะไร ?

เรากำลังหาช่องทางให้มีการกำหนดตัวชี้วัดทางสุขภาพจิต อยู่ในระบบสาธารณสุข ระบบการดูแลรักษาโรค รักษาสุขภาพต่าง ๆ ด้วย 

 

 

 

Tag


องค์กรที่ร่วมขับเคลื่อน ดูทั้งหมด

 • คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
  มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
  ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
  มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
  มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
 • SIRNet
  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ
  มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ(มพน.)
 • สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
  สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
  สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
  มูลนิธิเพื่อนหญิง
 • มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
  มูลนิธิผู้หญิง
  สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย
  สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
  สมาคม คน พิการ แห่ง ประเทศไทย
  สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
 • สภาคนพิการทุกประเภท
  สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
  มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
  HDF
 • มูลนิธิดวงประทีป
  มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
  มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
  YPDC Thailand
  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
 • มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
  มูลนิธิเด็ก
  คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
  สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ
  มูลนิธิสุขภาพไทย
  มูลนิธิกองทุนไทย
 • มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)
  มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
  เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน
Create by taie