กองทุนภาคประชาสังคม

รายงานฉบับที่ 1 โครงการศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของภาคประชาสังคม

 

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ฉบับที่ 1

โครงการศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ที่ส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของภาคประชาสังคม รายงานฉบบัที่ 1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

และพระราชบัญญัติ ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภานติิบัญญัติแห่งชาติ  ที่ส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของภาคประชาสังคม 

 

 

       การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งสำรวจบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ในประเด็นเด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้หญิง แรงงาน สถานะบุคคล ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  การจัดการทรัพยากรและสิทธิชุมชน

โดยนำมาเปรียบเทียบกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550   ตลอดทั้งเปรียบเทียบกับ

กฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ในประเด็นข้างต้น

 

       ทั้งนี้ เพื่อค้นหาว่าในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่มีผลบังคับใช้อยู่ ในปัจจุบันนั้น มีเนื้อหาที่ส่งเสริมหรือขัดต่อ

หลักการในรัฐธรรมนูญหรือไม่ อย่างไร และมีช่องทางใดตามเนื้อหา ทั้งในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและพระราชบัญญัติ

ดังกล่าวที่เปิดช่องให้ภาคประชาสังคมสามารถใช้เป็นประโยชน์ ในการขับเคลื่อนงานประเด็นที่รับผิดชอบได้หรือไม่ ?

 

 

 

จัดทำโดย 
 
สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) 

 

 

ดาวน์โหลด

 

 

Tag


องค์กรที่ร่วมขับเคลื่อน ดูทั้งหมด

 • คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
  มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
  ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
  มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
  มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
 • SIRNet
  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ
  มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ(มพน.)
 • สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
  สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
  สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
  มูลนิธิเพื่อนหญิง
 • มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
  มูลนิธิผู้หญิง
  สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย
  สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
  สมาคม คน พิการ แห่ง ประเทศไทย
  สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
 • สภาคนพิการทุกประเภท
  สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
  มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
  HDF
 • มูลนิธิดวงประทีป
  มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
  มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
  YPDC Thailand
  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
 • มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
  มูลนิธิเด็ก
  คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
  สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ
  มูลนิธิสุขภาพไทย
  มูลนิธิกองทุนไทย
 • มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)
  มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
  เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน
Create by taie