กองทุนภาคประชาสังคม

รายงานฉบับที่ 2 ผลของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ตามมาตรา 44 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ที่ส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของภาคประชาสังคม

คำสั่งหัวหน้า คสช. หลายฉบับที่ออกตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557

ทำให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อชุมชนบางพื้นที่ และผลกระทบต่อชุมชนโดยทั่วไป จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาเพื่อ

ทำความเข้าใจภาพรวมของสถานการณ์ทางการเมืองการปกครอง และ ทำความเข้าใจขอบเขตเนื้อหาของการใช้คำสั่งหัวหน้า

คสช. เปรียบเทียบกับความชอบธรรมของกฎหมายและ ความชอบธรรมของการใช้อำนาจ ซึ่งต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการ

สากลระหว่างประเทศในเชิงกฎหมายและ สิทธิมนุษยชน เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะในเชิงหลักการ และข้อเสนอแนะเฉพาะเจาะจง

ในแต่ละประเด็นต่อไป 

 

 

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
 
โครงการศึกษา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญตัิ  และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ที่ส่งเสริม  หรือเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของภาคประชาสังคม  รายงานฉบบัที่ 2 ผลของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ

ตามมาตรา 44 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557  ที่ส่งเสริม หรือเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน

ของภาคประชาสังคม 

 

จัดทำโดย 
 
สมาคมสิทธแิละเสรภีาพของประชาชน (สสส.) 

 

 

ดาวน์โหลด

 

Tag


องค์กรที่ร่วมขับเคลื่อน ดูทั้งหมด

 • คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
  มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
  ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
  มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
  มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
 • SIRNet
  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ
  มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ(มพน.)
 • สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
  สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
  สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
  มูลนิธิเพื่อนหญิง
 • มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
  มูลนิธิผู้หญิง
  สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย
  สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
  สมาคม คน พิการ แห่ง ประเทศไทย
  สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
 • สภาคนพิการทุกประเภท
  สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
  มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
  HDF
 • มูลนิธิดวงประทีป
  มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
  มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
  YPDC Thailand
  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
 • มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
  มูลนิธิเด็ก
  คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
  สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ
  มูลนิธิสุขภาพไทย
  มูลนิธิกองทุนไทย
 • มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)
  มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
  เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน
Create by taie