กองทุนภาคประชาสังคม

โครงการศึกษา วิเคราะห์แหล่งที่มาของงบประมาณ ในการสนับสนุนการดำเนินงานของภาคประชาสังคม (รายงานฉบับสมบูรณ์)

เพื่อก่อใหเ้กดิความเข้มเเข็งมั่นคง และยั่งยืน ให้กับกองทุนส่งเสรมิการพัฒนาภาคประชาสังคม การศึกษาบทเรียนเกี่ยวกับเเหล่งที่มาของเงินทุน

ในรูปแบบต่าง ๆ จากกองทุนด้านการพัฒนาสังคม ที่ได้มีการดำเนินการมาเเล้ว รวมทั้งแหล่งที่มาของทุนในรูปแบบอื่น ๆ ทั้งในประเทศไทย และ

ต่างประเทศจึงมีความสำคัญ เน่ื่องจากเงินทุนแต่ละประเภท / แหล่ง มีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนในตัวเอง  อีกทั้งยังมีบริบทแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญ

ที่ส่งผลต่อความสำเร็จ หรือความล้มเหลวของการได้มาซึ่งเงินทุนด้วย ผลการศึกษาจะสะท้อนให้เห็นศักยภาพ และอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ในการบริหารรจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 
โครงการศกึษาวเิคราะห์แหล่งที่ของงบประมาณ ในการสนับสนุนการดำเนินงานของภาคประชาสังคม 

 

โดย 
 
อาจารย์ ดร.ธันยา  รุจิเสถียรทรัพย์

อาจารย์ วิไลลักษณ์  อยู่สำราญ 

 

ดาวน์โหลด

Tag


องค์กรที่ร่วมขับเคลื่อน ดูทั้งหมด

 • คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
  มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
  ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
  มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
  มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
 • SIRNet
  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ
  มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ(มพน.)
 • สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
  สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
  สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
  มูลนิธิเพื่อนหญิง
 • มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
  มูลนิธิผู้หญิง
  สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย
  สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
  สมาคม คน พิการ แห่ง ประเทศไทย
  สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
 • สภาคนพิการทุกประเภท
  สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
  มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
  HDF
 • มูลนิธิดวงประทีป
  มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
  มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
  YPDC Thailand
  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
 • มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
  มูลนิธิเด็ก
  คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
  สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ
  มูลนิธิสุขภาพไทย
  มูลนิธิกองทุนไทย
 • มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)
  มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
  เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน
Create by taie