กองทุนภาคประชาสังคม

ผลการสำรวจการรับรู้ ความเข้าใจ ภาพลักษณ์ และความคิดเห็น ต่อแนวทางการสนับสนุนภาคประชาสังคมในประเทศไทย

" เมื่อสอบถามถึงประสบการณ์ในการพบเห็น หรือ ได้ยินคำว่า 

                     ภาคประชาสังคม

ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 76.5 ระบุว่าไม่เคยพบเห็น ไม่เคยได้ยิน" 

 

 

การศึกษาวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม (สสป.) กับศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม

และธุรกิจ (SAB) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจการรับรู้ ความเข้าใจ และภาพลักษณ์ของภาคประชาสังคม ดำเนินโครงการ

ตามระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ด้วยการสำรวจภาคสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนทั่วไปในพื้นที่ 8 จังหวัด

ครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัด 

 

 

 

 

รายงานการสำรวจการรับรู้ ความเข้าใจ ภาพลักษณ์ และความคิดเห็น

ต่อแนวทางการสนับสนุนภาคประชาสังคมในประเทศไทย

 

โดย

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ

 

ดาวน์โหลด

Tag


องค์กรที่ร่วมขับเคลื่อน ดูทั้งหมด

 • คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
  มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
  ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
  มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
  มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
 • SIRNet
  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ
  มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ(มพน.)
 • สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
  สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
  สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
  มูลนิธิเพื่อนหญิง
 • มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
  มูลนิธิผู้หญิง
  สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย
  สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
  สมาคม คน พิการ แห่ง ประเทศไทย
  สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
 • สภาคนพิการทุกประเภท
  สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
  มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
  HDF
 • มูลนิธิดวงประทีป
  มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
  มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
  YPDC Thailand
  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
 • มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
  มูลนิธิเด็ก
  คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
  สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ
  มูลนิธิสุขภาพไทย
  มูลนิธิกองทุนไทย
 • มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)
  มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
  เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน
Create by taie