กองทุนภาคประชาสังคม

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าเพื่อสังคม

 

จากแนวคิดการก่อตั้งกองทุนภาคประชาสังคม ที่ริเริ่มโดยองค์กรภาคประชาสังคมกลุ่มหนึ่ง ที่มีความหลากหลายในการแก้ไขปัญหา

และเป็นองค์กรร่วมพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเด็ก สตรี แรงงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้บริโภค ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

ชุมชนเมือง สุขภาพ สิทธิเสรีภาพ สวัสดิการสังคม ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน หรือนโยบาย

ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ส่งเสริมให้เกิดนักพัฒนาสังคมรุ่นใหม่ที่สนใจเข้ามาทำงานด้านพัฒนาสังคมมากขึ้น สนับสนุนระบบ

สวัสดิการสำหรับนักพัฒนาสังคม รวมทั้งการสร้างความเข้าใจ และสื่อสารสาธารณะบทบาทภาคประชาสังคมในการเป็นหุ้นส่วนสำคัญ

ในการพัฒนาประเทศ

 

 

ด้วยความมุ่งหวังที่เป็นกุศลจิตในครั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนภาคประชาสังคมและคณะที่ปรึกษา จึงได้จัดทำโครงการผ้าป่าสามัคคี

เพื่อระดมทุนเข้ากองทุนภาคประชาสังคมขึ้นมา ซึ่งถือว่าเป็นการ "ทำบุญแนวใหม่"  โดยเชิญชวนผู้อาวุโสที่มีชื่อเสียง นักวิชาการ

สื่อมวลชน ภาคเอกชน มิตรสหาย กัลยาณมิตรเครือข่ายทั้งหลายทั่วประเทศ และประชาชนทั่วไป ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการทอดผ้าป่า

สามัคคีครั้งนี้ ในวันอาทิตย์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (แรม ๔ ค่ำ เดือน ๘) เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ วัดยานนาวา ถนนเจริญกรุง

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเมตานุเคราะห์จากพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะ

กรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดยานนาวาพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายอานันท์

ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 

ซึ่งเงินจากการทอดผ้าป่าจะถูกจัดสรรนำไป เพื่อสนับสนุนกว่า 200 โครงการทั่วประเทศ โดยเฉพาะ

- ทุนพัฒนาอาชีพ พัฒนาเด็ก และการศึกษา 

- เฝ้าระวังติดตามปัญหาคอรัปชั่นในพื้นที่ 

- แก้ปัญหาผลกระทบจากการพัฒนา 

- Young Active Citizen พลังพลเมืองรุ่นใหม่

 

โดยทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมได้ด้วยการบริจาคโดยตรงผ่านบัญชี 

ชื่อบัญชีมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม 

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 075-255348-0

**โดยทุกยอดบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

 

 

 

หากมีข้อสงสัยหรือสนใจสอบถามเพิ่มเติมโทร  084-543-5550

หรือติดตามความเคลื่อนไหวของกองทุนได้ที่ Line @thaicivilfound

 

 

ทั้งนี้ท่านสามารถทำความรู้จักกับกองทุนภาคประชาสังคมได้ที่ โดยคลิกที่นี่

 

 

 

 

Tag


powered by CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT INSTITUTE