กองทุนภาคประชาสังคม

ความสำคัญของภาคประชาสังคม

ความสำคัญและการขับเคลื่อน

เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาสังคม

ตอนที่ 1 : ความสำคัญของภาคประชาสังคม

 

 

ภาครัฐ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งประเทศจำเป็นอย่างยิ่ง

ที่จะต้องมีการวางโครงสร้างพื้นฐาน การจัดระบบการศึกษา  รวมถึงการสร้างและพัฒนาระบบสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังเช่น มีความปลอดภัยในชีวิต มีสุขอนามัยที่ดี เป็นต้น กระบวนการพัฒนาเหล่านี้

จำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก และเป็นบทบาทของภาครัฐที่จะลงทุนทางสังคมในการสร้างและพัฒนาระบบการศึกษา

สวัสดิการ สาธารณสุข ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพที่ดี นอกจากนี้องค์กรภาคธุรกิจยังมีส่วนสำคัญในการพัฒนาสังคม

ดังเช่น การหรือสร้างความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศอันส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของประชากร อย่างไรก็ตาม จากการพัฒนา

ประเทศที่ผ่านมา พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางสังคมที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้เกิดประเด็นปัญหา หรือความเสี่ยงต่อปัญหาในรูปแบบที่หลากหลายและมีลักษณะเฉพาะแตกต่างไปในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นการที่

ประชาชนจะพึ่งพิงภาครัฐ หรือภาคธุรกิจ เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมประเด็นในลักษณะ

เฉพาะกลุ่ม เฉพาะพื้นที่มากขึ้น การรวมกลุ่มของประชาชนเป็นภาคประชาสังคมนับได้ว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการสร้างพลังให้กับภาค

ประชาชนในการรู้เท่าทันเพื่อพร้อมรับและปรับตัวกับสถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  

 

ประชาสังคม เป็นเวทีแห่งชีวิตทางสังคมที่มีการจัดตั้งขึ้นเป็นเอกเทศจากรัฐ และนอกภาคการเมือง อันเป็นพื้นที่ของกลุ่มและผู้กระทำการ

ทางสังคม ซึ่งมีวัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่หลากหลายมาร่วมกันแสดงตน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความคิด อันนำไปสู่การสร้าง

เอกลัษณ์ ความผูกพัน และความเชื่อร่วมกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อการพิทักษ์ หรือเพิ่มพูนผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของกลุ่ม[1]

 

 

ลักษณะกิจกรรมของภาคประชาสังคม จึงเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้สำนึกและข้อเรียกร้องของประชาชนในความหมายของสิทธิ และการ

มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะและผลประโยชน์จากกิจกรรมสาธาณะ ดังนั้นในการจัดว่ากลุ่มใดเป็นประชาสังคม จึงมิได้หมายรวม

ถึงเพียงการเกิดกลุ่มแต่เป็นกิจกรรมภายในกลุ่มที่สะท้อนจิตสำนึก การมีส่วนร่วมและการกำหนดนโยบายของสมาชิก ทั้งนี้หากพิจารณา

บางกลุ่มเช่น กลุ่มวัด หรือมวลชน (mass society) ไม่นับเป็นประชาสังคม เพราะขาดความผูกพันธ์ ความใกล้ชิด และลักษณะการรวมตัว

ไม่มีลักษณะของความเป็นสถาบันเกิดขึ้น[2] ลักษณะความเป็นสถาบันของภาคประชาสังคม จึงเกิดจากความร่วมมือ มีความไว้วางใจกันและกัน 

 อ่านต่อตอนที่ 2

_____________________________________________________________________________________________________
 

[1] จาก “การสัมมนาเรื่อง ประชาสังคมกับประชาธิปไตย (Civil Society and democracy),”

โดย Larry Diamond, 2537, วารสารสังคมศาสตร์,

[2] ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์ และอารีย์ อาภรณ์, รายงานการศึกษาเรื่อง บทบาทของกองทุนที่สนับสนุนภาคประชาสังคมทั้งในสังคมไทยและต่างประเทศ,

(ภายใต้การสนับสนุนของโครงการจัดการความรู้ สนับสนุนการขับเคลื่อนกองทุนภาคประชาสังคม สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558),

อ้างถึงใน จามะรี เชียงทอง, 2543.

 

ภาพประกอบ : นพพล  ไม้พลวง

 

 

Tag


องค์กรที่ร่วมขับเคลื่อน ดูทั้งหมด

 • คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
  มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
  ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
  มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
  มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
 • SIRNet
  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ
  มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ(มพน.)
 • สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
  สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
  สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
  มูลนิธิเพื่อนหญิง
 • มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
  มูลนิธิผู้หญิง
  สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย
  สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
  สมาคม คน พิการ แห่ง ประเทศไทย
  สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
 • สภาคนพิการทุกประเภท
  สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
  มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
  HDF
 • มูลนิธิดวงประทีป
  มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
  มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
  YPDC Thailand
  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
 • มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
  มูลนิธิเด็ก
  คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
  สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ
  มูลนิธิสุขภาพไทย
  มูลนิธิกองทุนไทย
 • มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)
  มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
  เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน
Create by taie