กองทุนภาคประชาสังคม

สถานการณ์ด้านความมั่นคงทางการเงินของภาคประชาสังคมไทย

ความสำคัญและการขับเคลื่อน

เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาสังคม

ตอนที่ 4 : สถานการณ์ด้านความมั่นคงทางการเงินของภาคประชาสังคมไทย

 

 

ความมั่นคงทางการเงินในการดำเนินงานขององค์กรภาคประชาสังคมมีความสำคัญ เพราะนอกจากจะทำให้เกิดกิจกรรมเพื่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมแล้ว งบประมาณเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งในการสร้างความรู้สึกมั่นคงในการดำเนินชีวิตให้กับคน

ทำงานในองค์กรภาคประชาสังคม หรือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีประการหนึ่ง คือ มีความมั่นคงในการทำงาน นำมาซึ่งแรงจูงใจในการพัฒนา

ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากองค์กรภาคประชาสังคมเป็นองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมที่ไม่แสวงหากำไร คำถามคือองค์กรภาค

ประชาสังคมของไทยมีความมั่นคงทางการเงินมากน้อยเพียงใดที่จะสามารถเป็นแรงจูงใจให้มีคนเกิดความรู้สึกมั่นคงในชีวิต

และร่วมทำงานเพื่อการพัฒนาสังคม

 

ในประเด็นเรื่องความมั่นคงขององค์กรภาคประชาสังคมไทยจะเป็นการสรุปผลการศึกษาของ The Synergos Institution (2002) ได้สรุป

ภาพรวมของภาคประชาสังคมไทย และสถานการณ์ความมั่นคงทางการเงินของภาคประชาสังคมไทย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

พัฒนาการและสถานการณ์ของภาคประชาสังคมไทย

The Synergos Institution (2002) ได้สรุปภาพรวมของ องค์กรภาคประชาสังคมไทย ในช่วงปี 1977-1997 สรุปความได้ดังนี้

 ปี 1980 - 1990 เป็นช่วงที่องค์กรพัฒนาเอกชนมีการขยายตัวจำนวนมาก เช่น ปี 1989 มีองค์กรพัฒนาเอกชนในระดับท้องถิ่น

จำนวน 12,000 องค์กร โดย 44% ทำงานอยู่ในสาขาการพัฒนาและสวัสดิการ

 

ปีช่วงทศวรรษ 1990 เกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทของ CSOS ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับ การเติบโตทางเศรษฐกิจ

ทำให้การดำเนินงานของ NGO มีปรับบทบาทสู่การทำงานเป็นกลุ่มเพื่อต่อค้านและรณรงค์เรื่องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อม

 • ในขณะเดียวกันมีอัตราการส่งออกมากขึ้น แต่เกิดความไม่เท่าเทียมในการกระจายรายได้ระหว่างเมืองกับชนบทมากขึ้น
 • ความไม่เท่าเทียมที่เกิดขึ้นได้เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ก่อให้เกิดความสนใจเรื่องการพัฒนาชนบท กลุ่มเป้าหมายคือคนจน
 • แก้ปัญหาความยากจน การปรับค่านิยม การอนุรักษ์ค่านิยม วิถีชีวิตของชุมชน และคุ้มครองปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน
 • สถานการณ์ข้างต้นทำให้ CSOS มีบทบาทกับชุมชนในระดับรากหญ้า โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการต่อรองกับอำนาจรัฐ

 

พัฒนาการและสถานการณ์ของภาคประชาสังคมไทย

The Synergos Institution (2002) ได้สรุปสถานการณ์ความมั่นคงทางการเงินของภาคประชาสังคมไทย ดังนี้

 • การลดจำนวนเงินสนับสนุนขององค์กรระหว่างประเทศ ปี 1997 มีหน่วยงานองค์กรพัฒนาเอกชนนานาชาติ จำนวน 27 องค์กร  

           ที่ทำงานในประเทศไทย แต่ปัจจุบันเมื่อรายได้เฉลี่ยของประชากรอยู่สูงกว่าเส้นความยากจน หรือ achieved middle income

           country status ทำให้องค์กรนานาชาติถอนตัวลง

 • ที่มาของงบประมาณขององค์กรภาคประชาสังคมไม่มั่นคง : กล่าวคือ ร้อยละ 70 – 90 ของงบประมาณที่องค์กรภาคประชาสังคม

           ไทยใช้ในการดำเนินงานมาจากผู้บริจาคระหว่างประเทศหรือพึ่งพิงกองทุนระหว่างประเทศ จากสถานการณ์ข้างต้นทำให้องค์กร

           ภาคประชาสังคมของไทยต้องเผชิญกับความไม่มั่นคงทาง การเงินและหลายหน่วยงานต้องปิดตัวลง

 • แม้ประเทศไทยจะมีองค์กรที่สามารถพึ่งทุนจากการประกอบธุรกิจไม่แสวงหากำไร เช่น  PDA – the People and community

           development associations แต่เป็นการยากที่องค์กรภาคประชาสังคมที่มีขนาดเล็กจะสามารถดำเนินการได้

 • Civil society Resource Organization องค์กรสนับสนุนทรัพยากร (งบประมาณ) ภายในประเทศ ให้การสนับสนุนงบประมาณ

           ขององค์กรมากกว่าการสนับสนุนองค์กรอื่นๆ ประเทศไทย แม้จะมีองค์กรภายในประเทศที่ให้การสนับสนุนทุน แต่เนื่องจากเงิน

           ทุนไม่ได้สูงมากนัก และส่วนมากจะเป็นการสนับสนุนทุนสำหรับโครงการขององค์กรมากกว่าเงินเพื่อองค์กรพัฒนาเอกชนอื่นๆ

           ทั้งนี้ หากพิจารณาจากแหล่งที่มาของงบประมาณขององค์กรพัฒนาเอกชนภายในประเทศมาจาก 2 แหล่ง ได้แก่ ภายในประเทศ

           และต่างประเทศ สำหรับในประเทศการบริจาคของปัจเจก ดอกเบี้ยเงินต้น และงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล สำหรับกรณีต่าง

           ประเทศพบว่า จะพบว่าเงินสนับสนุนมาจากแหล่งต่อไปนี้ (เรียงลำดับจากมากไปน้อย)

 

กล่าวได้ว่า งบประมาณการดำเนินงานขององค์กรภาคประชาสังคม ร้อยละ 70-90 ในช่วงปี 1977-1997 มาจากการพึ่งพาผู้บริจาค

ระหว่างประเทศ หรือพึ่งพิงกองทุนระหว่างประเทศ อีกทั้งแนวโน้นการสนับสนุนในปัจจุบันให้ความสำคัญกับประเด็นสิ่งแวดล้อม

เพื่อความมั่นคงในการทำงานของคนในองค์กร หลายองค์กรจึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานตามวัตถุประสงค์

ของผู้ให้ทุน การปรับเปลี่ยนดังกล่าวอาจส่งผลทำให้ประเด็นการพัฒนาที่จำเป็นและสำคัญของสังคมไทยถูกเพิกเฉย หรือไม่ได้

รับการกล่าวถึงในพื้นที่สาธารณะ อันนำไปสู่ปัญหาสังคมตามมา

 

Tag


องค์กรที่ร่วมขับเคลื่อน ดูทั้งหมด

 • คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
  มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
  ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
  มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
  มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
 • SIRNet
  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ
  มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ(มพน.)
 • สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
  สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
  สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
  มูลนิธิเพื่อนหญิง
 • มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
  มูลนิธิผู้หญิง
  สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย
  สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
  สมาคม คน พิการ แห่ง ประเทศไทย
  สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
 • สภาคนพิการทุกประเภท
  สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
  มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
  HDF
 • มูลนิธิดวงประทีป
  มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
  มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
  YPDC Thailand
  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
 • มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
  มูลนิธิเด็ก
  คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
  สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ
  มูลนิธิสุขภาพไทย
  มูลนิธิกองทุนไทย
 • มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)
  มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
  เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน
Create by taie