กองทุนภาคประชาสังคม

ข้อเสนอแนะต่อกลไกการพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม

ความสำคัญและการขับเคลื่อน

เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาสังคม

ตอนที่ 5 : ข้อเสนอแนะต่อกลไกการพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม

 

จากข้อจำกัดเรื่องงบประมาณทั้งจากหน่วยงานระหว่างประเทศที่มีแนวโน้มลดลง อีกทั้งงบประมาณของรัฐมีความไม่แน่นอน

และเปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายของรัฐบาล อย่างไรก็ดีการพัฒนาสังคมที่ผ่านมา  สะท้อนให้เห็นแล้วว่า สังคมไทยจำเป็น

ต้องมีองค์กรภาคประชาสังคมในพิทักษ์สิทธิและพัฒนาสังค    ม เพื่อให้องค์กรภาคประชาสังคมสามารถทำงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ จึงได้มีการระดมความคิดเห็นจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมในหลายมิติ

 

ข้อเสนอแนะต่อกลไกการพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม

 

 1. การจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนาภาคประชาสังคม : ความจำเป็นที่จะต้องมีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาภาคประชาสังคม

เพราะว่าการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมต้องการการจัดการ ต้องการทรัพยากร ต้องการกำลังคน ต้องการหลักคิด วิธีคิด ศ. ดร.สมชัย

ฤชุพันธ์ ได้กล่าวในปาฐกถานำเวทีเสวนากองทุนภาคประชาสังคม เพิ่มพลังพลเมืองสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์  เพื่อก้าวพ้นทัศนคติที่มอง

ภาพองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ในด้านไม่ดี เช่น ชอบต่อต้านรัฐบาล ชอบขัดขวางความเจริญ เสนอให้ใช้คำว่า NGPI คือ Non

Governmental Public Institution แทน NGO ในประเทศไทยยังมีองค์กรเหล่านี้น้อย และหากจะปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติ ต้องใช้

ระยะเวลานาน จึงจำเป็นต้องมีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาภาคประชาสังคม

 •  ลักษณะของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาภาคประชาสังคม
  • ต้องไม่เป็นกองทุนของรัฐบาลหรือไม่อยู่ในอาณัติหรือกำกับของรัฐบาล แต่รัฐบาลอาจช่วยหนุนเงินหรือช่วยก่อตั้งได้
  • กองทุนฯ ต้องไม่เป็นกองทุนที่อยู่ภายใต้อาณัติของพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมือง หรือนักการเมืองคนใดคนหนึ่ง
  • มีเงินทุนขนาดใหญ่พอที่นำไปลงทุนก่อให้เกิดดอกผล เพื่อให้มีรายได้สำหรับไปใช้จ่ายในการดำเนินการกองทุน
  • กองทุนควรทำหน้าที่ส่งเสริมประชาธิปไตย โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและสามารถตรวจสอบรัฐบาลได้

 

 
 
 
 

2.การพัฒนาศักยภาพขององค์กร (Capacity Building)

 •  การเสริมสร้างศักยภาพของคนทำงาน : คนทำงานเหล่านี้ล้วนแต่มีความมุ่งมั่นและเชื่อมั่นในเป้าหมายขององค์กร

             และมีความเชื่อว่าจะมีส่วนร่วมในการทำให้สังคมดีขึ้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่องค์กรส่งเสริมและพัฒนาสังคม

             ควรมีวัตถุประสงค์ประการหนึ่งในการให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคนทำงาน รวมถึงการสร้างคนรุ่นใหม่

             ที่มีจิตสาธารณะ ต้องการทำงานเพื่อสังคม ส่วนร่วม แต่ไม่ได้อยู่ในสังกัดภาครัฐ

 

3.การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรภาคประชาสังคม

 • ควรเป็นองค์กรที่โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ กล่าวคือ เมื่อองค์กรเหล่านี้ได้รับ การหนุนเสริม

           จนมีความเข้มแข็งในระดับหนึ่งเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในสังคมยิ่งขึ้น การทำงานขององค์กรภาค   

           ประชาสังคมควรให้ความสำคัญกับความโปร่งใส และความสามารถตรวจสอบได้

 • ควรมีการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคนในสังคมต่อการทำงานขององค์กรภาคประชาสังคม

           กล่าวคือ องค์กรภาคประชาสังคมไทยยังเป็นที่รู้จักค่อนข้างน้อย ทั้งในกลุ่มองค์กรระหว่างภาคประชาสังคม

           ด้วยกันเองและระหว่างองค์กรภาคประชาสังคมและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้องค์กรภาคประชาสังคมควรเพิ่ม

           บทบาทในการเป็นที่ปรึกษาในการจัดบริการต่างๆ ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมากขึ้น

 

4.การสร้างศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม กล่าวคือ ประเทศไทยมีเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน

ในลักษณะของเครือข่ายเชิงประเด็น  เชิงสถานการณ์ หรือเชิงพื้นที่ แต่ยังขาดหน่วยงานศูนย์ประสานงานกลางที่ทำ

หน้าที่ประสานงาน ขององค์กรภาคประชาสังคมไทย ดังนั้นจึงควรมีหน่วยงานกลางในการประสาน/ ศูนย์กลางในเชิง

เครือข่ายและศูนย์กลางของฐานข้อมูลในระดับพื้นที่

 

 

บทสรุป

กล่าวได้ว่า เพื่อให้องค์กรภาคประชาสังคมสามารถดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืน จึงจำเป็น

ที่จะต้องมีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาภาคประชาสังคมเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นก่อให้เกิดกระแส ก่อให้เกิดการ

เคลื่อนไหว การเผยแพร่ความคิด ให้กลุ่มคน หรืออาสาสมัครเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยกองทุนนี้

จำเป็นต้องเป็นอิสระจากภาครัฐ ทั้งเชิงงบประมาณและการบริหารจัดการ แต่ทั้งนี้รัฐสามารถให้การสนับสนุน

แต่ควรเป็นอิสระในการบริหารจัดการเพื่อลดการแทรกแซงจากภาครัฐ เมื่อมีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนา

ภาคประชาสังคมแล้ว กองทุนนี้นอกจากให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมแล้ว ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนา

ศักยภาพองค์กร ทั้งด้านบุคลากร การบริหารจัดการองค์กรภาคประชาสังคม ทั้งในมิติเทคโนโลยี หรือองค์ความรู้

รวมทั้งควรดำเนินการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้าง ความเข้าใจถึงบทบาทขององค์กรภาคประชาสังคม อันจะทำให้

องค์กรเกิดภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ โปร่งใสและก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสังคมมากขึ้น

 

Tag


องค์กรที่ร่วมขับเคลื่อน ดูทั้งหมด

 • คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
  มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
  ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
  มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
  มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
 • SIRNet
  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ
  มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ(มพน.)
 • สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
  สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
  สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
  มูลนิธิเพื่อนหญิง
 • มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
  มูลนิธิผู้หญิง
  สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย
  สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
  สมาคม คน พิการ แห่ง ประเทศไทย
  สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
 • สภาคนพิการทุกประเภท
  สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
  มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
  HDF
 • มูลนิธิดวงประทีป
  มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
  มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
  YPDC Thailand
  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
 • มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
  มูลนิธิเด็ก
  คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
  สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ
  มูลนิธิสุขภาพไทย
  มูลนิธิกองทุนไทย
 • มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)
  มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
  เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน
Create by taie