กองทุนภาคประชาสังคม

การขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมพลังภาคประชาสังคม

ความสำคัญและการขับเคลื่อน

เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาสังคม

ตอนที่ 6 : การขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมพลังภาคประชาสังคม

 

การขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อการส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนภาคประชาสังคม ซึ่งริเริ่มโดยหน่วยงานภาครัฐ โดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคีเครือข่ายองค์กร ภาคประชาสังคม ต่างก็มียุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนโดยมี

เป้าหมายร่วมกันคือการสร้างความเข้มแข็งให้ภาคประชาสังคม จากการที่แต่ละภาคส่วนได้มีการขับเคลื่อนกฎหมายเพื่อการหนุนเสริมภาค

ประชาสังคมเป็นระยะเวลาหนึ่ง จนมีชุดความรู้ในลักษณะงานวิจัย การร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมภาคประชาสังคม และนำไปสู่การแต่งตั้ง

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม (ศสป.)      ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาคประชาสังคม และกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

การขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมพลังภาคประชาสังคม มีกระบวนดังนี้

 1. การขับเคลื่อนโดยหน่วยงานภาครัฐ

ข้อเสนอของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ด้วยกระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ออกระเบียบ

สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2551 โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมประชา

สังคมเพื่อการพัฒนาแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์เป็นรองประธานกรรมการ โดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นสำนักงานเลขานุการ

คณะกรรมการฯ

 

จากการศึกษาของไพศาล ลิ้มสถิตย์ (2559) พบว่า นับตั้งแต่มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ฯ ปี 2551 ดังกล่าว มีการประชุม

คณะกรรมการตามระเบียบ 2-3 ครั้ง และไม่เคยมีการประชุมหรือมีการดำเนินงานตามระเบียบฯ อีกเลย เนื่องจากรัฐบาลในชุด

ถัดมาและผู้บริหารกระทรวง พม. ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้

 

ต่อมาในช่วงปี 2553 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะฝ่ายเลขานุการ จัดประชุม

เชิงปฏิบัติการเพื่อทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมประชาสังคมเพื่อพัฒนาสังคมไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2553 - 2555) และ

ต่อมากระทรวง พม. ได้จัดทำร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริม ประชาสังคมเพื่อการพัฒนาสังคมไทย (พ.ศ. 2556-2559) แต่ร่างทั้ง

2 ฉบับยังไม่เคยผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกฯ

 

         

              2.การขับเคลื่อนโดยภาคประชาสังคม

มติสมัชชาปฏิรูปประเทศไทยระดับชาติ จุดเริ่มของการขับเคลื่อนโดยภาคประชาสังคม กล่าวคือภาคีเครือข่ายคนพิการได้เป็น

แกนนำหลักขับเคลื่อนมติสมัชชาปฏิรูปประเทศไทยระดับชาติครั้งที่ 1 มติที่ 6 เรื่อง   การสร้างสังคมที่คนไทยอยู่เย็นเป็นสุข

ร่วมกัน” (มีนาคม พ.ศ. 2554) ซึ่งมีสาระสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ การส่งเสริม

ความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล การสร้างความมั่นคงทางด้านการคลังเพื่อการพัฒนาสังคม

อย่างต่อเนื่อง และการสร้างพลังจิตอาสา โดยมีประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการให้แล้วแล้วเสร็จ คือ การศึกษาและข้อเสนอแนะ

ต่อรูปแบบการบริหารกองทุนที่เหมาะสม และผลักดันให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารกองทุนทั้ง 5 ประกอบ

ด้วย กองทุนเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และสวัสดิการสังคม โดยเป็นกองทุนเดิมที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและ               

ความมั่นคงของมนุษย์ตั้งขึ้นตามกฎหมาย 4 กองทุน ได้แก่กองทุนคุ้มครองเด็ก กองทุนผู้สูงอายุ กองทุนส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และกองทุนใหม่ที่จัดตั้งขึ้น คือ กองทุนพัฒนาสตรี ทั้งนี้เพื่อ

สนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มต่างๆ

 

 

 

บทสรุป

 การพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมมีการระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาเป็นกฎหมายเพื่อรองรับการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและ

พัฒนาภาคประชาสังคม มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อวางนโยบาย มีศูนย์ประสานงานในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร

ภาคประชาสังคม รวมทั้งมีงานวิชาการรองรับความจำเป็นที่จะต้องมีและแนวทางการดำเนินงานกองทุนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

สร้างความเป็นธรรมในสังคม

 

 

Tag


องค์กรที่ร่วมขับเคลื่อน ดูทั้งหมด

 • คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
  มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
  ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
  มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
  มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
 • SIRNet
  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ
  มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ(มพน.)
 • สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
  สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
  สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
  มูลนิธิเพื่อนหญิง
 • มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
  มูลนิธิผู้หญิง
  สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย
  สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
  สมาคม คน พิการ แห่ง ประเทศไทย
  สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
 • สภาคนพิการทุกประเภท
  สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
  มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
  HDF
 • มูลนิธิดวงประทีป
  มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
  มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
  YPDC Thailand
  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
 • มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
  มูลนิธิเด็ก
  คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
  สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ
  มูลนิธิสุขภาพไทย
  มูลนิธิกองทุนไทย
 • มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)
  มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
  เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน
Create by taie