กองทุนภาคประชาสังคม

ก่อรูป-ถักทอ-สานต่อเส้นทางพลเมือง

" ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นั้น สร้างได้ พลังหลัก คือประชาชนคนเล็กคนน้อย ซึ่งจะต้องอาศัยพันธมิตร

ที่ชัดเจนในปรัชญาปณิธาน และปฏิบัติการอันเป็นมืออาชีพ ที่มนั่ คงในอดุมการณ์งานพัฒนา ที่พระเอก

นางเอกตัวจริงคือประชาชนกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำแสดง ประชาสังคมคือพันธมิตรเพื่อนคู่คิด  มิตรร่วม

ทำงาน ช่วยประสานสิ่งดี ๆ "

 

(ส่วนหนึ่งของคำนำ จาก : เดช พุ่มคชา นักพัฒนาอาวุโส)

                           

                                               ก่อรูป-ถักทอ-สานต่อเส้นทางพลเมือง

หนังสือเล่มนี้จะนำผู้อ่านไปเพิ่มการรับรู้ความเป็นมาเป็นไป และอนาคตของงานภาคประชาสังคมอย่างถูกต้อง

จัดพิมพ์โดย สถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคมเรียบเรียง โดย  คุณบุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์ นักวิชาการสถาบันฯ

ค้นคว้า รวบรวม นำเสนอที่มาที่ไปของงานชุดนี้ โดยมี คุณอนุสรณ์ ไชยพาน เป็นบรรณาธิการ 

 

 

ขอเชิญอ่านได้เเล้ว 

โหลดที่นี่

Tag


powered by CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT INSTITUTE