กองทุนภาคประชาสังคม

การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของภาคประชาสังคม : ไพศาล ลิ้มสถิตย์

 

หนังสือเรื่อง

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม

: ประสบการณ์ต่างประเทศและพัฒนาการของไทย

โดย ไพศาล ลิ้มสถิตย์ บรรณาธิการโดย ผศ.ดร.จตุรงค์ บุญยรัตนสุนทร

จัดพิมพ์โดย : สถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม (สสป.)

 

 

 

ส่วนหนึ่งจากคำนำ 

ประสบการณ์ต่างประเทศในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม ได้แก่ ประเทศแคนาดา สวีเดน สหราชอาณาจักร

ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ทำให้ทราบถึงกลไกส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมมีบทบาทในการพัฒนาประเทศร่วมกับภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ 

เช่น การจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่ง การมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะ  การยกเว้นการจัดเก็บภาษีเงินได้แก่องค์กร

ที่ไม่แสวงหากำไร  การจัดจ้างองค์กรภาคประชาสังคมในการทำบริการของภาครัฐ การพัฒนาเครือข่ายขององค์กรภาคประชาสังคม 

จึงควรนำกรณีศึกษาเหล่านี้มาปรับใช้กับประเทศไทย  

 

ในอดีตนั้น ภาครัฐยังไม่มีนโยบายหรือยุทธศาสตร์ส่งเสริมภาคประชาสังคมที่เป็นรูปธรรมหรือต่อเนื่อง  การส่งเสริมบทบาทของ

ภาคประชาสังคมของหน่วยงานต่าง ๆ  มักเป็นการให้ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือโครงการเท่านั้น  การทำงานของภาคประชา

สังคยังมีข้อจำกัดหลายประการ รวมถึงความไม่เข้าใจบทบาทของภาคประชาสังคมของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือสื่อมวลชนบางส่วน  

_____________________________________________________________________

 

                         สารบัญ

1.

ภาคประชาสังคม กลไกสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)

2.

นโยบายและกฎหมายส่งเสริม สนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคมในญี่ปุ่น

3.

นโยบายและกฎหมายส่งเสริม สนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคมในเกาหลีใต้

4.

การสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมในต่างประเทศ : กรณีศึกษาเขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

5.

การสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมในต่างประเทศ: กรณีศึกษาประเทศแคนาดา 

6.

กลไกสนับสนุนทางการเงินของภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทของภาคประชาสังคม: กรณีศึกษาประเทศสวีเดน สหราชอาณาจักร

7.

กรณีศึกษาความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคมกับภาครัฐในแคนาดา

8.

เครื่องมือสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม

9.

ความสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. ....

10.

ภาคประชาสังคม เอ็นจีโอ ตัวถ่วงการพัฒนาประเทศ ?

11.

บทส่งท้าย: ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมของไทย

 

ท่านที่สนใจสามารถอ่านได้แล้ววันนี้ 

ดาวโหลดคลิกที่นี่

 

 

 

Tag

CSO

องค์กรที่ร่วมขับเคลื่อน ดูทั้งหมด

 • คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
  มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
  ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
  มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
  มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
 • SIRNet
  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ
  มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ(มพน.)
 • สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
  สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
  สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
  มูลนิธิเพื่อนหญิง
 • มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
  มูลนิธิผู้หญิง
  สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย
  สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
  สมาคม คน พิการ แห่ง ประเทศไทย
  สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
 • สภาคนพิการทุกประเภท
  สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
  มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
  HDF
 • มูลนิธิดวงประทีป
  มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
  มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
  YPDC Thailand
  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
 • มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
  มูลนิธิเด็ก
  คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
  สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ
  มูลนิธิสุขภาพไทย
  มูลนิธิกองทุนไทย
 • มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)
  มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
  เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน
Create by taie