กองทุนภาคประชาสังคม

การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของภาคประชาสังคม : ไพศาล ลิ้มสถิตย์

 

หนังสือเรื่อง

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม

: ประสบการณ์ต่างประเทศและพัฒนาการของไทย

โดย ไพศาล ลิ้มสถิตย์ บรรณาธิการโดย ผศ.ดร.จตุรงค์ บุญยรัตนสุนทร

จัดพิมพ์โดย : สถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม (สสป.)

 

 

 

ส่วนหนึ่งจากคำนำ 

ประสบการณ์ต่างประเทศในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม ได้แก่ ประเทศแคนาดา สวีเดน สหราชอาณาจักร

ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ทำให้ทราบถึงกลไกส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมมีบทบาทในการพัฒนาประเทศร่วมกับภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ 

เช่น การจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่ง การมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะ  การยกเว้นการจัดเก็บภาษีเงินได้แก่องค์กร

ที่ไม่แสวงหากำไร  การจัดจ้างองค์กรภาคประชาสังคมในการทำบริการของภาครัฐ การพัฒนาเครือข่ายขององค์กรภาคประชาสังคม 

จึงควรนำกรณีศึกษาเหล่านี้มาปรับใช้กับประเทศไทย  

 

ในอดีตนั้น ภาครัฐยังไม่มีนโยบายหรือยุทธศาสตร์ส่งเสริมภาคประชาสังคมที่เป็นรูปธรรมหรือต่อเนื่อง  การส่งเสริมบทบาทของ

ภาคประชาสังคมของหน่วยงานต่าง ๆ  มักเป็นการให้ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือโครงการเท่านั้น  การทำงานของภาคประชา

สังคยังมีข้อจำกัดหลายประการ รวมถึงความไม่เข้าใจบทบาทของภาคประชาสังคมของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือสื่อมวลชนบางส่วน  

_____________________________________________________________________

 

                         สารบัญ

1.

ภาคประชาสังคม กลไกสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)

2.

นโยบายและกฎหมายส่งเสริม สนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคมในญี่ปุ่น

3.

นโยบายและกฎหมายส่งเสริม สนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคมในเกาหลีใต้

4.

การสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมในต่างประเทศ : กรณีศึกษาเขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

5.

การสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมในต่างประเทศ: กรณีศึกษาประเทศแคนาดา 

6.

กลไกสนับสนุนทางการเงินของภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทของภาคประชาสังคม: กรณีศึกษาประเทศสวีเดน สหราชอาณาจักร

7.

กรณีศึกษาความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคมกับภาครัฐในแคนาดา

8.

เครื่องมือสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม

9.

ความสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. ....

10.

ภาคประชาสังคม เอ็นจีโอ ตัวถ่วงการพัฒนาประเทศ ?

11.

บทส่งท้าย: ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมของไทย

 

ท่านที่สนใจสามารถอ่านได้แล้ววันนี้ 

ดาวโหลดคลิกที่นี่

 

 

 

Tag

CSO

powered by CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT INSTITUTE