กองทุนภาคประชาสังคม

ผลงานของกองทุนภาคประชาสังคม

ปี 2561 กำลังจะผ่านพ้นไป 

เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของกองทุนภาคประชาสังคม 

อันมาจากการสนับสนุนของทุกท่านยังคงมุ่งมั่นทำงานเพื่อสนับสนุน

บุคลากร / องค์กรภาคประชาสังคมอย่างต่อเนื่อง จึงเชิญชวนร่วมติดตาม

ผลการทำงานตลอดปีที่ผ่านมาได้ ตามเอกสารประกอบ

 

 

 

Tag

CSO

powered by CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT INSTITUTE