กองทุนภาคประชาสังคม

ประกาศรับโครงการเพื่อสนับสนุนทุนดำเนินงาน

กองทุนภาคประชาสังคม ขอเชิญชวนคณะบุคคล เครือข่าย หรือองค์กรภาคประชาสังคมที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคม  เสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน

 

วัตถุประสงค์การสนับสนุนทุน

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน  โครงการ  หรือนโยบายด้านการพัฒนาสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  และส่งเสริมให้เกิดนักพัฒนาสังคมรุ่นใหม่ที่สนใจหรือเริ่มต้นเข้ามาทำงานด้านพัฒนาสังคม  โดยไม่จำกัดเพศ วัย หรือประเด็นทำงาน

 

ประเด็นและวงเงินสนับสนุน

1.การส่งเสริมสวัสดิการกลุ่มคนด้อยโอกาสที่เข้าไม่ถึงสวัสดิการจากรัฐ

   (ทุนพัฒนาอาชีพ  พัฒนาเด็ก  และพัฒนาการศึกษา)

 • สนับสนุนทุนละ 10,000 บาท  จำนวน 15 ทุน   รวม   150,000  บาท

2.การตรวจสอบและแก้ปัญหาผลกระทบจากการพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชน

 • สนับสนุนโครงการละ 50,000 บาท  จำนวน 2 โครงการ   รวม 100,000  บาท

3.การเฝ้าระวัง  ติดตาม  และสื่อสารปัญหาคอรัปชั่นในพื้นที่ 

 • สนับสนุนโครงการละ 50,000 บาท  จำนวน 7 โครงการ   รวม  350,000  บาท

4.พัฒนานวัตกรรมของเยาวชนคนหนุ่มสาวในการแก้ไขปัญหาสังคม 

 • สนับสนุนโครงการละ 50,000 บาท  จำนวน 2 โครงการ   รวม 100,000  บาท

 

 

ติดต่อสอบถามได้ที่

มือถือ      081-2564529  (คุณกุญชรี)     

อีเมล์       kuncharee@familynetwork.or.th   

ไลน์ไอดี  0812564529

เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2562

   

 

 

ดาวโหลดรายละเอียด

 

Tag


องค์กรที่ร่วมขับเคลื่อน ดูทั้งหมด

 • คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
  มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
  ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
  มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
  มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
 • SIRNet
  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ
  มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ(มพน.)
 • สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
  สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
  สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
  มูลนิธิเพื่อนหญิง
 • มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
  มูลนิธิผู้หญิง
  สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย
  สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
  สมาคม คน พิการ แห่ง ประเทศไทย
  สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
 • สภาคนพิการทุกประเภท
  สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
  มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
  HDF
 • มูลนิธิดวงประทีป
  มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
  มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
  YPDC Thailand
  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
 • มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
  มูลนิธิเด็ก
  คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
  สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ
  มูลนิธิสุขภาพไทย
  มูลนิธิกองทุนไทย
 • มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)
  มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
  เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน
Create by taie