กองทุนภาคประชาสังคม

เอกสารคู่มือกองทุนภาคประชาสังคม

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาภาคประชาสังคม เครื่องมือสำคัญในการสร้าง “สำนึกพลเมือง” ร่วมเรียนรู้ถึงแนวทางการสร้างความต่อเนื่องทางการเงินให้กับการพัฒนาสังคม โดยการทำงานของภาคประชาสังคม และร่วมผสานพลังขับเคลื่อน "กองทุนส่งเสริมการพัฒนาภาคประชาสังคม" ให้เกิดขึ้น และหล่อเลี้ยงให้การพัฒนาสังคมไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

Download เอกสาร

Tag


powered by CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT INSTITUTE