กองทุนภาคประชาสังคม

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยและสร้างการมีส่วนร่วมในกองทุนด้านการพัฒนาสังคม(กองทุนผู้สูงอายุ)

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยและสร้างการมีส่วนร่วมในกองทุนด้านการพัฒนาสังคม(กองทุนผู้สูงอายุ) (ข้อตกลงเลขที่ 55-0003 รหัสโครงการ 54- 02143-2) โดย แพทย์หญิงลัดดา ดาริการเลิศ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย ได้รับทุนสนับสนุนโดย สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ดาวน์โหลดเอกสาร

Tag


powered by CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT INSTITUTE