กองทุนภาคประชาสังคม

ร่าง พ.ร.บ.กองทุนภาคประชาสังคม

โดยที่ปัจจุบันงานด้านพัฒนาสังคมมีความสลับซับซ้อนมากกว่าในอดีต ทาให้การดาเนินการตาม กฎหมายสาหรับกลุ่มประชากรเฉพาะหรือกลุ่มผู้มีความเปราะบาง (vulnerable groups) หรือคนด้อยโอกาส ไม่อาจสนองต่อสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ แม้ว่าจะมีการจัดตั้งกองทุน เกี่ยวกับกลุ่มประชากรเฉพาะภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังประสบปัญหาและ ข้อจากัดในการดาเนินงานหลายประการ ปัญหาการจัดสรรงบประมาณที่ไม่เพียงพอ ปัญหาการบูรณาการงาน พัฒนาสังคมของหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบกับการพัฒนาสังคมเป็นเรื่องที่มีประเด็นซับซ้อนมากกว่าในอดีต มี ปัญหาเชิงประเด็นที่ไม่จากัดเฉพาะกลุ่มประชากรบางกลุ่มเท่านั้น อีกทั้งภาครัฐควรให้การสนับสนุนภาค ประชาสังคม ภาคประชาชน ให้มีบทบาทในการพัฒนาสังคมเพิ่มมากขึ้นเหมือนในประเทศพัฒนาแล้ว จึงควรมีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาภาคประชาสังคมเพื่อดาเนินงานด้านพัฒนาสังคม โดยมีรายได้หลักจากการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสลากที่ออกโดยรัฐ ตามสัดส่วนที่กฎหมายกาหนด

ดาวน์เอกสาร

Tag


องค์กรที่ร่วมขับเคลื่อน ดูทั้งหมด

 • คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
  มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
  ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
  มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
  มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
 • SIRNet
  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ
  มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ(มพน.)
 • สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
  สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
  สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
  มูลนิธิเพื่อนหญิง
 • มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
  มูลนิธิผู้หญิง
  สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย
  สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
  สมาคม คน พิการ แห่ง ประเทศไทย
  สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
 • สภาคนพิการทุกประเภท
  สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
  มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
  HDF
 • มูลนิธิดวงประทีป
  มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
  มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
  YPDC Thailand
  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
 • มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
  มูลนิธิเด็ก
  คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
  สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ
  มูลนิธิสุขภาพไทย
  มูลนิธิกองทุนไทย
 • มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)
  มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
  เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน
Create by taie