กองทุนภาคประชาสังคม

ร่าง พ.ร.บ.กองทุนภาคประชาสังคม

โดยที่ปัจจุบันงานด้านพัฒนาสังคมมีความสลับซับซ้อนมากกว่าในอดีต ทาให้การดาเนินการตาม กฎหมายสาหรับกลุ่มประชากรเฉพาะหรือกลุ่มผู้มีความเปราะบาง (vulnerable groups) หรือคนด้อยโอกาส ไม่อาจสนองต่อสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ แม้ว่าจะมีการจัดตั้งกองทุน เกี่ยวกับกลุ่มประชากรเฉพาะภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังประสบปัญหาและ ข้อจากัดในการดาเนินงานหลายประการ ปัญหาการจัดสรรงบประมาณที่ไม่เพียงพอ ปัญหาการบูรณาการงาน พัฒนาสังคมของหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบกับการพัฒนาสังคมเป็นเรื่องที่มีประเด็นซับซ้อนมากกว่าในอดีต มี ปัญหาเชิงประเด็นที่ไม่จากัดเฉพาะกลุ่มประชากรบางกลุ่มเท่านั้น อีกทั้งภาครัฐควรให้การสนับสนุนภาค ประชาสังคม ภาคประชาชน ให้มีบทบาทในการพัฒนาสังคมเพิ่มมากขึ้นเหมือนในประเทศพัฒนาแล้ว จึงควรมีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาภาคประชาสังคมเพื่อดาเนินงานด้านพัฒนาสังคม โดยมีรายได้หลักจากการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสลากที่ออกโดยรัฐ ตามสัดส่วนที่กฎหมายกาหนด

ดาวน์เอกสาร

Tag


powered by CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT INSTITUTE