กองทุนภาคประชาสังคม

คุณกาจ ดิษฐาอภิชัย เครือข่ายครอบครัวเข้มแข็ง จ.พัทลุง

"...ในนิยามของผม กองสลากเป็นกลไกและเครื่องมือของรัฐที่เก็บภาษีทางอ้อม ที่เป็นภาระของคนจน เพื่อเป็นการปลดปล่อยประชาชนทุกภาคส่วนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการแบกรับปัญหา และที่สำคัญการใช้เงินกองสลากจากผู้มีอำนาจ ทำให้การจัดสรรเงิน โอนเอียงและสยบยอม ดังนั้นมันถึงเวลาที่จำเป็นจะต้องปฏิรูปกองสลากแล้วครับ..."

Tag


powered by CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT INSTITUTE