กองทุนภาคประชาสังคม

คุณเสาวภา ธีระปรีชากุล (แม่นก) ศูนย์การเรียนรู้บ้านแม่นก

"...การรวมกลุ่ม เพื่อหาช่องทางให้มีกองทุนมาสนับสนุน   การทำงานเพื่อสังคมโดยที่ไม่หวังผลตอบแทน  เป็นเรื่องสำคัญมาก   เพราะ  “คุณค่าของคนทำงานภาคประชาสังคมต้องทำงานโดยไม่หวังผลตอบแทน”   เราควรรวมตัวให้เป็นกลุ่มที่มีพลังแล้วผลักดันให้เต็มที่   แล้วผลที่เราทำและหวังก็จะตามมาเอง..."

Tag


powered by CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT INSTITUTE