กองทุนภาคประชาสังคม

อ.สมคิด ทองสง เครือข่ายครอบครัวเข้มแข็ง จ.พัทลุง

"...ถ้ามองกองสลากของไทยไปเปรียบเทียบกับต่างประเทศมันยังล้าหลังมาก ตอนนี้เรามีรูปแบบการปฏิรูปที่ชัดเจนแล้ว จึงถึงเวลาแล้วครับที่จะปฏิรูปกองสลาก ถ้ามีกองทุนนี้ขึ้นมาจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม ที่จะมาพัฒนาสิ่งต่างๆให้ดีขึ้น กลุ่มคนเล็กคนน้อยเขาจะพูดได้เต็มปากว่า เป็นเงินของพวกเขา..."

Tag


powered by CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT INSTITUTE