กองทุนภาคประชาสังคม

การพัฒนากฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา

โดย นายวิเชฏฐ์ ทวีสุข กองนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

ดูเอกสาร >> PDF Document

Tag


powered by CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT INSTITUTE