กองทุนภาคประชาสังคม

นพ.บรรลุ ศิริพานิช เปาบุ้นจิ้นแห่งกระทรวงสาธารณสุข

นพ.บรรลุ ศิริพานิช นายแพทย์ตัวอย่างผู้มีคุณธรรมและเป็นผู้ริเริ่มหนทางใหม่ๆในการสร้างประโยชน์ให้สังคม ไม่ว่าจะในหน้าที่ของข้าราชการตงฉินจนก้าวหน้าได้เป็นถึงรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และในวัยเกษียณได้ร่วมสอบทุจริตยา และคดีทุจริตไทยเข้มแข็งจนได้รับฉายาเปาบุ้นจิ้นแห่งกระทรวงสาธารณสุข

คุณหมอเล่าให้ฟังว่า ได้เริ่มการทำงานพัฒนาผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปี 2525 โดยได้ไปร่วมประชุมสมัชชาผู้สูงอายุโลก ซึ่งจัดโดยองค์การสหประชาชาติ ณ กรงุเวียนนา ออสเตรีย ในฐานะกลุ่มผู้แทนจากประเทศไทย การประชุมในครั้งนั้นเองที่ทำให้คุณหมอได้ทราบและเกิดแรงบันดาลใจว่า เรื่องผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องสำคัญในอนาคตของประเทศไทยและของโลกแน่นอน เมื่อกลับมาจากการประชุมดังกล่าวจึงเริ่มทำงานด้านการพัฒนาผู้สูงอายุไทยมาโดยตลอดจนกระทั่งปัจจุบัน

ขณะที่ยังรับราชการ คุณหมอจะให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สูงอายุในประเทศไทยเพราะไม่มีใครเคยศึกษามาก่อน และด้วยความที่เป็นหมอจึงจัดให้มีการอบรมแพทย์ของกระทรวงฯในเรื่องเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ  กระทั่งเกษียณจากราชการเมื่อปี 2528 ก็ได้ผันตัวเองมาทำงานภาคเอกชนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ จนสามารถจัดตั้งสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย และต่อมาในปี 2546 ก็ผลักดันให้เกิด พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ ได้เป็นที่สำเร็จ

คุณหมอเล่าว่า “ปัญหาจากการทำงานมีเยอะ เหตุของปัญหาก็คือคนเราไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตา ผมมีความเห็นส่วนตัวว่า จะทำอะไรให้สำเร็จต้องมี 5 อย่างด้วยกัน คือ  1. ทำถูกต้องตามกฎหมาย  โดยผลักดันให้เกิดพ.ร.บ.ผู้สูงอายุให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย 2.ต้องมีความรู้ในเรื่องนั้น ก็แก้โดยจัดตั้งมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) เป็นองค์กรที่สร้างความรู้ในเรื่องผู้สูงอายุผ่านงานวิจัยและกระบวนการผลักดันทางนโยบาย 3. มีทุน (งบประมาณ บุคลากร)  จึงได้ริเริ่มก่อตั้งสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชนูปถัมภ์ขึ้น  4. การบริหารจัดการต้องดี  แก้โดยทอดผ้าป่าหาทุนปีละครั้ง 5. เป็นระบบ ปัญหาสำคัญอยู่ที่ข้อ 2 และ 3 และ 4  โดยที่ข้อ 4 ด้านการบริหารจัดการเป็นเรื่องยากที่สุด ได้เงินพอสมควรแต่ไม่พอกับเรื่องที่น่าทำ ดังนั้นปัญหาข้อนี้จึงยังเป็นอุปสรรคอยู่ในปัจจุบัน”

จากวิธีการแก้ไขปัญหาที่ยากมาก ทำให้นำมาซึ่งความประทับใจ เพราะความประทับใจนั้นๆได้สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม เช่น  การผลักดัน พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ จนสำเร็จ ทำให้ผู้สูงอายุในประเทศไทยมีสิทธิและมีคุณค่าในสังคม และการก่อตั้งองค์กรด้านผู้สูงอายุ ซึ่งท่านไม่ได้ทำหน้าที่เพียงก่อตั้งอย่างเดียวเท่านั้น ท่านยังทำหน้าที่ให้แนวทางและวิธีการทำงานจนถึงทุกวันนี้ รวมถึงการได้ถ่ายทอดประสบการณ์ทำงาน การใช้ชีวิตที่มีคุณค่าให้แก่คนทั่วไปได้อ่านและดำเนินชีวิต นับว่าท่านเป็นตัวอย่างที่ดีอีกหนึ่งของการทำงานด้านสังคม ถึงแม้ท่านจะทำประโยชน์มาตลอดชีวิตของท่านแล้ว ท่านก็ยังคงจะทำต่อไปเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เจริญรอยตาม ด้วยการยึดหลักพระพุทธศาสนา ยึดพระพุทธเจ้าและคำสอนเป็นที่ยึดเหนี่ยวมาตลอด ประกอบด้วยการดำรงชีวิตที่ไม่ประมาท เพราะชีวิตนั้นสั้น ไม่พอที่จะทำงานที่อยากทำ ดังนั้นไม่อยากเสียเวลาชีวิตไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง ต้องการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ คือ มีสุขภาพดี มีสัมมาอาชีวะ  มีความมั่นคงในชีวิต ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 

ณ ปัจจุบันนี้ นพ.บรรลุ ศิริพานิช จะมีวัยที่ล่วงไปถึง 89 ปีแล้วท่านยังคงตั้งมั่นและเสียสละ ท่านยังไม่ได้หยุดทำงานเพื่อสังคม และยังคงทำงานอย่างหนักเป็นเสาหลักของคนที่ทำงานด้านสังคม ด้วยความหวังที่อยากเห็นสังคมอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข ซึ่งนับว่ากองทุนพัฒนาสังคมเป็นความหวังหนึ่งที่ทำให้งานพัฒนาสังคมได้มีการแก้ไขปัญหาทางสังคมได้มากขึ้น

Tag


องค์กรที่ร่วมขับเคลื่อน ดูทั้งหมด

 • คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
  มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
  ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
  มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
  มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
 • SIRNet
  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ
  มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ(มพน.)
 • สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
  สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
  สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
  มูลนิธิเพื่อนหญิง
 • มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
  มูลนิธิผู้หญิง
  สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย
  สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
  สมาคม คน พิการ แห่ง ประเทศไทย
  สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
 • สภาคนพิการทุกประเภท
  สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
  มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
  HDF
 • มูลนิธิดวงประทีป
  มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
  มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
  YPDC Thailand
  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
 • มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
  มูลนิธิเด็ก
  คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
  สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ
  มูลนิธิสุขภาพไทย
  มูลนิธิกองทุนไทย
 • มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)
  มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
  เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน
Create by taie