กองทุนภาคประชาสังคม

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เพื่อประโยชน์สุขของเด็ก เด็กเป็นสุข....สังคมเป็นสุข

จุดเริ่มต้นการทำงานเพื่อเด็ก  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ก่อตั้งเมื่อ ๓๑ มีนาคม ๒๕๒๕ จากการรวมตัวกันของกลุ่มนักวิชาการ  คนทำงานด้านเด็ก ที่มุ่งเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาส คือ โครงการแด่น้องผู้หิวโหย  กลุ่มส่งเสริมสื่อมวลชนเพื่อเด็กหรือโครงการส่งเสริมสื่อมวลชนเพื่อเด็ก ปัจจุบันขยายเป็นสถาบันสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน (สสย.) และ ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานเด็กหรือโครงการแรงงานเด็ก เพื่อร่วมกันทำงานพัฒนาเด็กตามเป้าหมายเพื่อประโยชน์สุขของเด็ก โดยเฉพาะกลุ่มเด็กด้อยโอกาสในสังคมและเด็กที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤตในสถานการณ์ต่างๆ

ในช่วง ๒๐ กว่าปีที่ผ่านมาเรามุ่งเน้นการช่วยเหลือเด็ก ๔ กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มเด็กในชนบท (ผ่านโครงการแด่น้องผู้หิวโหย) เด็กที่ได้รับผลกระทบจากสื่อ (ผ่านงานโครงการส่งเสริมสื่อมวลชนเพื่อเด็ก) กลุ่มเด็กที่ต้องมาขายแรงงานหรือแรงงานเด็ก (ผ่านโครงการแรงงานเด็ก) และกลุ่มเด็กในชุมชนเมือง (ผ่านโครงการครอบครัวชุมชนพัฒนา)

ตลอดระยะเวลา ๓๐ ปี มพด. เพื่อสร้างสังคมไทยไม่ทอดทิ้งเด็ก มพด. เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ทำงานด้านเด็ก โดยมุ่งเน้นที่ปัญหาเด็กด้อยโอกาสและขาดแคลน ไม่ เพียงการเข้าให้การช่วยเหลือสงเคราะห์เฉพาะหน้าเท่านั้น แต่เน้นการทำงานในพื้นที่แบบเชิงลึก เจาะเลือกการทำงานในพื้นที่เล็กแต่เน้นกระบวนการพัฒนา ทั้งการพัฒนาเด็ก ครอบครัว และชุมชน พร้อมทั้งสื่อสารสังคมให้ได้ รับรู้แนวคิดด้านการปกป้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กสู่สังคมเพื่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและผลักดันไปสู่นโยบายระดับชาติ โดยส่งเสริมให้เกิดการป้องกันและช่วยเหลือ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ความคิด ศักยภาพ ของ เด็กและครอบครัว สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนอาชีพ และสงเคราะห์เบื้องต้นกับครอบครัวที่ประสบปัญหาและ อยู่ในสภาวะยากลำบากให้ช่วยเหลือตนเองได้ในระยะยาว ส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองสวัสดิภาพ โดยกระบวนการทำงานรับแจ้งเหตุ สงเคราะห์ ให้ความคุ้มครอง ช่วยเหลือเด็กและที่พักชั่วคราวสำหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหา เช่น เด็กถูกละเมิดสิทธิ ถูกทารุณกรรม ไม่ได้เรียนหนังสือ ไม่ได้รับค่าจ้างจากการทำงาน ผลักดันกลไกและนโยบายในทุกระดับ เพื่อพัฒนากฎหมายและกระบวนการคุ้มครองเด็ก รณรงค์สร้าง การมีส่วนร่วมในการคุ้มครองเด็ก  สร้างนวัตกรรมการพัฒนาเด็ก โดยกระบวนการ “พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก” ได้แก่ กิจกรรมการเล่นเพื่อการพัฒนาเด็ก และส่งเสริมกระบวนการอบรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชน ทั่วประเทศ  เสริมความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างอาสาสมัครชุมชน ผู้ปกครอง อาสาสมัครเด็กช่วยเด็ก ส่งเสริม บทบาท “กลไกชุมชนปกป้องเด็ก” เพื่อดูแลปกป้องเด็กในชุมชน ศึกษา วิจัย และเผยแพร่ปัญหาเด็กในชนบทและในชุมชนเมือง ที่เกิดขึ้นจากครอบครัว ชุมชนและสิ่ง แวดล้อม เพื่อร่วมกันคิดและพัฒนารูปแบบในการแก้ไขปัญหาเด็กอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

                ก้าวต่อๆ ไป ของ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ยังคงมุ่งมั่นทำงานเพื่อประโยชน์สุขของเด็กตามวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ต้องการให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านตามวัย มีสุขภาพกายและใจที่ดี แข็งแรง ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการและความสุขตามวัย ได้รับความอบอุ่นปลอดภัย และมั่นคงในชีวิต ใช้เวลาว่างเพื่อทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน ได้เล่นผ่อนคลาย หรือร่วมกิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม และนันทนาการ ได้เรียนรู้ทักษะชีวิตตามวัยผ่านสื่อที่ดีและเป็นประโยชน์ มีส่วนร่วมในการคิดและริเริ่ม วางแผน ตัดสินใจ และปฏิบัติในทุกระดับ ตั้งแต่ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและสังคม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการทำงานทั้งในด้านการคุ้มครองเด็ก การพัฒนาเด็ก การจัดการความรู้ การสื่อสารสังคม การผลักดันนโยบาย และการพัฒนาองค์กร สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ มูลนิธิฯ ต้องมีการพัฒนารูปแบบการทำงานหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ในการทำงานที่สร้างสรรค์ และแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมาร่วมกันแก้ไขปัญหาเด็ก เยาวชนในเชิงบวก พร้อมทั้งผลักดันไปสู่นโยบายในการปกป้องคุ้มครองเด็กร่วมกัน

                อีกหนึ่งองค์กรแบบอย่างของ “พลังพลเมือง” ที่ขับเคลื่อนสังคมให้เป็นสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุข  ร่วมสนับสนุนกองทุนภาคประชาสังคม เพื่อเป็นต้นทุนในการสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ เพื่อให้ “สำนึกพลเมือง” เกิดขึ้นในสังคมไทย

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก : www.iamchild.org

                                                                   www.facebook.com/iamchildpage

                                                                  บันทึกการเดินทาง 30 ปี มพด.

Tag


องค์กรที่ร่วมขับเคลื่อน ดูทั้งหมด

 • คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
  มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
  ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
  มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
  มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
 • SIRNet
  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ
  มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ(มพน.)
 • สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
  สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
  สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
  มูลนิธิเพื่อนหญิง
 • มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
  มูลนิธิผู้หญิง
  สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย
  สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
  สมาคม คน พิการ แห่ง ประเทศไทย
  สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
 • สภาคนพิการทุกประเภท
  สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
  มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
  HDF
 • มูลนิธิดวงประทีป
  มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
  มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
  YPDC Thailand
  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
 • มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
  มูลนิธิเด็ก
  คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
  สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ
  มูลนิธิสุขภาพไทย
  มูลนิธิกองทุนไทย
 • มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)
  มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
  เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน
Create by taie