กองทุนภาคประชาสังคม

งานวิชาการ / งานวิจัย

 • งานศึกษาแผนที่ทางสังคมเพื่อสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคม
  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
  อ่านต่อ
 • งานศึกษากฎหมาย มาตรการ นโยบายภาคประชาสังคมไทยและต่างประเทศ.
  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
  อ่านต่อ
 • รายงานสปช.เรื่องสวัสดิการสังคมและภาคประชาสังคม
    ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
  อ่านต่อ
 • งานศึกษาวิจัยกองทุนสวัสดิการสังคม
    ดาวน์โหลดคลิกที่นี่    
  อ่านต่อ
 • งานศึกษาวิจัยกองทุนผู้สูงอายุ
  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
  อ่านต่อ
 • งานศึกษาเงินขาเข้ากองทุนภาคประชาสังคม
  วัตถุประสงค์ 1 ) เพื่อวิเคราะห์แหล่งที่มาของงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานของภาคประชาสังคมในปร
  อ่านต่อ
 • งานศึกษากองทุนพัฒนาสังคมในประเทศไทย
  การศึกษาเรื่อง “การขับเคลื่อนกองทุนด้านการพัฒนาสังคมในประเทศไทย ”  มีวัตถุประสงค์ข
  อ่านต่อ
 • รายงาน ของ คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ร่วมกับ คณะกรรมการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย สภาปฏิรูปแห่งชาติ แผนปฏิรูปวาระปฏิรูปที่ ๒๙ : ระบบสวัสดิการสังคม เรื่อง ระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย (รอบ ๒)
  ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก
  อ่านต่อ
 • รายงาน คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ร่วมกับคณะกรรมการ ปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย สภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระปฏิรูปที่ ๒๙ : สวัสดิการสังคม เรื่อง การส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาสังคม
  ดาวโหลดเอกสาร คลิก
  อ่านต่อ
 • ปาฐกถานำ เวทีเสวนา กองทุนภาคประชาสังคม เพิ่มพลังพลเมือง สู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ "การคลังเพื่อสังคม เพิ่มพลังพลเมือง"
  ปาฐกถานำ เวทีเสวนากองทุนภาคประชาสังคม เพิ่มพลังพลเมืองสู่ประชาธิปไตยทีสมบูรณ์ เรื่อง "การค
  อ่านต่อ
 • รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยและสร้างการมีส่วนร่วมในกองทุนด้านการพัฒนาสังคม(กองทุนผู้สูงอายุ)
  รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยและสร้างการมีส่วนร่วมในกองทุนด้านการพัฒนาสังคม(กองทุนผู้สูงอายุ)
  อ่านต่อ
 • รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยและสร้างการมีส่วนร่วมในกองทุนด้านการ พัฒนาสังคม(กองทุนผู้สูงอายุ) โดย แพทย์หญิงลัดดา ดาริการเลิศ
  รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยและสร้างการมีส่วนร่วมในกองทุนด้านการ พัฒนาสังคม(กองทุนผู้สูงอายุ)
  อ่านต่อ
 • รายงาน กมธ.สลาก ของวุฒิสภา
  ดาวโหลด http://thaicivilsociety.com/stock/kk.pdf
  อ่านต่อ
 • รายงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
  ดาวน์โหลดเอกสาร
  อ่านต่อ
 • รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ “ศึกษากลไกการบริหารจัดการรายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาล สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบาง”
  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ “ศึกษากลไกการบริหารจัดการรายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาล&nbs
  อ่านต่อ
 • การพัฒนากฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา
  โดย นายวิเชฏฐ์ ทวีสุข กองนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
  อ่านต่อ
 • องค์กรที่ร่วมขับเคลื่อน ดูทั้งหมด

  • คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
   มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
   ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
   สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
   มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
   มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
  • SIRNet
   สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ
   มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
   มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
   มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ(มพน.)
  • สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
   สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย
   มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
   สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
   มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
   มูลนิธิเพื่อนหญิง
  • มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
   มูลนิธิผู้หญิง
   สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย
   สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
   สมาคม คน พิการ แห่ง ประเทศไทย
   สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
  • สภาคนพิการทุกประเภท
   สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
   มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
   สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
   มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
   HDF
  • มูลนิธิดวงประทีป
   มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
   มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
   มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
   YPDC Thailand
   มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
  • มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
   มูลนิธิเด็ก
   คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
   สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ
   มูลนิธิสุขภาพไทย
   มูลนิธิกองทุนไทย
  • มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)
   มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
   เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน
  Create by taie