กองทุนภาคประชาสังคม

Tag

 • งานศึกษากองทุนพัฒนาสังคมในประเทศไทย
  การศึกษาเรื่อง “การขับเคลื่อนกองทุนด้านการพัฒนาสังคมในประเทศไทย ”  มีวัตถุประสงค์ข
  อ่านต่อ
 • งานศึกษาเงินขาเข้ากองทุนภาคประชาสังคม
  วัตถุประสงค์ 1 ) เพื่อวิเคราะห์แหล่งที่มาของงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานของภาคประชาสังคมในปร
  อ่านต่อ
 • โครงการศึกษา วิเคราะห์แหล่งที่มาของงบประมาณ ในการสนับสนุนการดำเนินงานของภาคประชาสังคม (รายงานฉบับสมบูรณ์)
  เพื่อก่อใหเ้กดิความเข้มเเข็งมั่นคง และยั่งยืน ให้กับกองทุนส่งเสรมิการพัฒนาภาคประชาสังคม การศึกษาบทเร
  อ่านต่อ
 • powered by CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT INSTITUTE