กองทุนภาคประชาสังคม

กิจกรรมรณรงค์

เรามาดูตัวอย่างของคนที่เป็น "ไทยแอ็ค" และได้รวมตัวกันเป็น CSO เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนที่มีปัญหาในลักษณะเดียวกัน วันนี้เรามาที่ศูนย์คนไร้บ้าน "สุวิทย์ วัดหนู" ซึ่งเป็นที่พักชั่วคราวคนไร้บ้าน ที่เร่ร่อนตามสถานที่ต่าง ๆ ให้มีสถานที่พักพิง และช่วยกันหาช่องทางในการประกอบอาชีพ ณ เวทีกิจกรรม "We are CSO" ใครๆ ก็เป็นได้ ครั้งที่ 1 เปิดบ้าน...คนไร้บ้าน ได้จัดกิจกรรมย่อย ๆ สำหรับอาสาสมัครที่มีทั้งนักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่อยากจะมาลอง "แอ็ค" ในการช่วยเหลือผู้อื่นไว้ 3 กิจกรรม คือ เทพื้นห้องน้ำบ้านพัก ทำแปลงผัก และคัดแยกขยะ ซึ่งพอที่จะทำให้ได้เข้าใจวิถีชีวิตของคนไร้บ้านได้บ้าง นอกจากนี้ยังมีดนตรีเพราะ ๆ จากวง "บอดี้สลัม" ของคนไร้บ้าน และการเสวนาพูดคุยถึงที่มาที่ไปของคนไร้บ้านและคนที่ทำงานกับกลุ่มคนจน เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมครั้งนี้แล้ว หวังว่าคนที่มาร่วมกิจกรรมจะเห็นถึงปัญหาของคนไร้บ้าน และช่วยกันหาทางบรรเทาปัญหานี้ให้เบาบางลงในอนาคตได้บ้าง

องค์กรที่ร่วมขับเคลื่อน ดูทั้งหมด

 • คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
  มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
  ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
  มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
  มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
 • SIRNet
  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ
  มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ(มพน.)
 • สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
  สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
  สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
  มูลนิธิเพื่อนหญิง
 • มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
  มูลนิธิผู้หญิง
  สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย
  สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
  สมาคม คน พิการ แห่ง ประเทศไทย
  สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
 • สภาคนพิการทุกประเภท
  สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
  มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
  HDF
 • มูลนิธิดวงประทีป
  มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
  มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
  YPDC Thailand
  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
 • มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
  มูลนิธิเด็ก
  คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
  สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ
  มูลนิธิสุขภาพไทย
  มูลนิธิกองทุนไทย
 • มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)
  มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
  เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน
Create by taie